www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 160

Zájemce o hlubší průzkum autobusové linky 160 je po celou dobu její existence nucen pátrat výhradně v severozápadní části Prahy, neboť právě s tamější čtvrtí Lysolaje je tento autobusový spoj již od šedesátých let dvacátého století neodmyslitelně spojen, a ani překotný vývoj sítě linek městské hromadné dopravy, který její počátky od současnosti dělí, neměl na její trasování téměř žádný vliv. Poslední léta však paradoxně krom nezanedbatelného rozvoje obsluhovaných oblastí přinesla též výrazný útlum intenzity provozu ve prospěch dalších, souběžně vedených linek veřejné dopravy.


Dejvická Karosa B 931 č. 7397 vyčkává na Vítězném náměstí odjezdu dalšího spoje linky 160 (1. 6. 2003)

Lysolaje po dlouhá léta ležely mimo hlavní trazitní tahy, spojující Prahu se vzdálenějšími destinacemi, a i jediná dnešní průjezdná komunikace, vedoucí skrz Lysolaje dále do Horoměřic, pochází až z dvacátého století. Místní obyvatelé tak zůstávali stran přepravních potřeb odkázáni pouze na vlastní nohy, od roku 1867 též mohli využívat železniční zastávku Podbaba, zřízenou na nově zprovozněné dálkové trati Praha – Drážďany. Železnice tak svou poměrně vysokou četností spojů zajišťovala na svou dobu velmi kvalitní dopravní obslužnost této lokality a rozhodně se těšila mezi cestujícími značné oblibě. V zastávce Podbaba přestaly vlaky zastavovat již roku 1949, v této době ale již bylo možné užívat autobusových spojů, vedených podél Vltavy, z nichž nelze nezmínit městskou autobusovou linku "P", spojující Prahu s obcí Suchdol. Ještě blíže Lysolajím vedla původně soukromá, toho času již znárodněná autobusová linka skrze Šárecké údolí, tvořící zárodek pozdější linky 116.


Lysolajským údolím projíždí řepský vůz 7455, toho času zařazený do šejdrového integrovaného diagramu (4. 9. 2012)

Samotná obec ale také nezůstávala o autobusové spojení ochuzena příliš dlouho – již od roku 19271) provozovala předválečná Autodopravní společnost pravidelnou linku v trase Dejvice2) – Lysolaje – Horoměřice – Statenice, označenou zpočátku číslem 2117, roku 1931 přeznačenou na 2013. Další údaje o tomto spojení pochází z roku 1947, kdy je téměř shodná linka Československých státních drah č. 3105 vedena v trase Dejvice, kon. st. el. dr.3) – Lysolaje, Pod hájem – Horoměřice – Statenice – Kamýk4) – Tursko. Během roku 1949 přešla přeznačením na 3015, po předání provozu národnímu podniku ČSAD k 1. květnu 1949 obdržela nové číslo 01317. V pozdějších letech se na lince objevuje též varianta spojů, vedená přes Jenerálku (a tedy zcela míjející Lysolaje), přesto však tato linka až do zřízení spojů městské dopravy plní pro Lysolaje funkci základní dopravní obsluhy. Roku 1968 je provoz již opět přečíslované linky ČSAD č. 01022 výrazně omezen právě ve prospěch nově vzniknuvších autobusových spojů městské hromadné dopravy.


Do výstupní zastávky Dejvická právě přijíždí reklamní Karosa B 931 č. 7405 (16. 5. 2004)

Rok 1968 není ve vztahu k napojení Lysolají na síť pražské městské dopravy zvolen náhodně – právě k 1. lednu 1968 proběhlo první rozsáhlejší připojování okolních, dosud samostatných obcí, k hlavnímu městu, do kterých, jakožto nově vzniklých městských částí, vyvstala nutnost nové autobusové linky hromadné dopravy zavést. Lysolaje nezůstávaly opomíjeny nikterak dlouho, a již 29. ledna 1968 poprvé vyjíždí nová linka Dopravního podniku č. 160, obsluhující trasu Podbaba, Hotel International – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje, V Zátiší5).


Čerstvě zrekonstruované obratiště Lysolaje s tehdy stále zánovním vozem B 951 E č. 4046 (26. 3. 2005)

Příznivci častých a rozsáhlých trvalých úprav linkového vedení rozhodně nebudou linku 160 řadit mezi své nejoblíbenější, neboť změna následující je též na dlouhá léta změnou poslední. Dne 13. srpna 1978 je z Podbaby prodloužena na tehdejší náměstí Říjnové revoluce k nově otevřené stanici Leninova, spadající k trase metra A. Na následujících více než 35 let se tak ustálila na trase Leninova – Podbaba – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje, pomineme-li v celkovém kontextu drobná překládání trasy do souběžných ulic, zřizování, posouvání či přejmenování zastávek, nebo krátkodobé výluky.


Karosa B 732 č. 5823 obsluhuje linku 160, v důsledku jedné z mnoha výluk zkrácené jen k zastávce Žákovská (31. 8. 2004)

Právě dočasnými výlukami je po celý svůj aktivní život linka 160 neodmyslitelně provázena. Nepříznivá prostorová konfigurace Lysolajského údolí, kterým vede prakticky pouze jediná pozemní komunikace, má při každém zneprůjezdnění této ulice za následek výrazně delší objízdné trasy. Ke kompletním dlouhodobým uzavírkám Lysolajského údolí, případně navazující ulice V Podbabě, však z nejrůznějších důvodů (rekonstrukce komunikace, výstavba kanalizace…) v posledních letech docházelo opakovaně, např. v letech 1980 – 1984, 1986 – 1989, 1997, 1998 – 1999, 2006 – 2007 a 2010 – 2011. Prakticky jedinou možnou objízdnou trasu představuje vedení přes Suchdol, který s městskou částí Lysolaje spojuje Sídlištní ulice, ta se však pravidelné obsluhy hromadnou dopravou dočkala až roku 2011, kdy jí začala být vedena příměstská linka 359.


Naopak další výluka je vyvolána červnovými povodněmi, které zneprůjezdnily Podbabskou ulici (5. 6. 2013)

Zanedlouho se do Sídlištní ulice v trvalém stavu vydává též městská linka 160. Provedenou úpravou linkového vedení z 2. března 2014 se její vybrané spoje během pracovních dnů prodlužují až do současné trasy Dejvická – Podbaba – V Podbabě – Břetislavka – Žákovská – Lysolaje – Sídlištní – K Drsnici – Suchdol – Zemědělská univerzita – K Horoměřicům – Výhledy, tedy o stejný úsek, který dosud obsluhovala příměstská linka 359. Večerní a víkendové spoje jsou ale nadále vedeny pouze v původní, zkrácené, verzi trasy mezi konečnými Dejvická a Lysolaje.


Ulicí Jugoslávských partyzánů vstříc Dejvické míří Karosa B 931 č. 7322 (21. 7. 2010)

Po celou svou historii provázel linku 160 provoz autobusů standardní délky pražského Dopravního podniku, až donedávna výhradně vysokopodlažní, neboť podjezd pod železniční tratí, kterým je na svém východním konci vyústěna ulice V Podbabě, není pro nízkopodlažní autobusy klasické délky průjezdný. Novinkou poslední doby je však oběhové provázání s dalšími příměstskými linkami v okolí terminálu Dejvická, které jsou obsluhovány midibusy a zajišťují tak některé spoje i na lince 160. Na souběžných příměstských linkách, vedoucích skrze Lysolaje (např. 355, 359) je však v současnosti již tak intenzivní provoz, že původní stálice 160 obsahovala pouze několik málo doplňkových spojů, které od sebe málokdy dělily kratší než hodinové intervaly. Větší rozsah provozu jí tak byl navrácen až v souvislosti s jejím prodloužením z Lysolaj na konečnou Výhledy, k témuž datu, 2. březnu 2014, se též na naprostou většinu spojů začaly vypravovat midibusy.


V závěru ranní špičky opouští nástupní zastávku Dejvická řepský vůz č. 7454 (3. 8. 2011)

1) – některé zdroje uvádí linku zřízenu již k roku 1926
2) – ukončena u konečné tramvají Podbaba
3) – zkratka označuje "konečnou stanici elektrické dráhy"
4) – Kamýk je sice již od roku 1859 sloučen s Velkými Přílepy, v jízdním řádu je však uváděn jako samostatná obec
5) – odpovídá dnešní zastávce Lysolaje