www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 121

Přestože si autobusová linka 121, případně její přímé či nepřímé předchůdkyně, zachovává v oblasti Braníka, Lhotky a Hodkoviček přibližně stejnou trasu již od svého prvního výjezdu ještě z dob První republiky, stálost v této části značně kontrastuje s proměnlivostí navazujících úseků. Její současná, na pražské poměry velmi kuriózní trasa, je tvořena dvěma konečnými zastávkami na pravém břehu Vltavy, během které protne hned několik různých městských částí, mezi nimiž nalezneme jak kolonie vilek a rodinných domků, tak neustále se rozrůstající vysokopodlažní administrativní a obchodní komplexy.


Vůz 7346 v prostoru býv. Bratislavského náměstí na Spořilově, dnes přebudovaném na prostou křižovatku (12. 7. 2011)

Těsně po znovuzrození autobusové dopravy ve druhé polovině 20. let 20. století panovala ve vedení Elektrických podniků určitá euforie z nového druhu dopravního prostředku, které prostřednictvím své správní rady podává v únoru 1928 na magistrát hlavního města Prahy žádost o udělení hned několika koncesí na skupinu nových, diametrálních autobusových linek, vedených napříč městem. Jedna z plánovaných linek měla nést písmenné označení L, vedená přibližně po ose Braník – Krč – Spořilov – Vršovice – Krematorium Strašnice – Libeň, Voctářova – Prosek. Přestože ve skutečnosti nikdy v budoucnu v této trase nevyrazila, od 18. října 1929 se v síti objevuje nová autobusová linka L, vedená z konečné stanice tramvají v Braníku do Hodkoviček, později je ale prodloužena směrem do Modřan a lze ji tak považovat za faktickou předchůdkyni pozdější linky 117.


Krátká epizoda provozu linky 121 i v levobřežní části hlavního města s vozem 4129 u Lihovaru (8. 9. 2009)

S autobusovou linkou tohoto označení se znovu setkáváme 22. dubna 1934, kdy jsou spoje tzv. červené větve linky B, známé spíše z jejího libušského a kunratického angažmá, vyčleněny do samostatné linky L, která tak vyráží na trasu Kačerov – Masarykovy domovy1) – Libušská silnice2) – K Novému dvoru3) – Lhotka4). Přibližně po dvou a půl letech provozu však dochází k přerušení spojení Lhotky s Krčí a do řešené oblasti je autobusová doprava dovedena tentokráte z vltavské strany, od 8. listopadu 1936 je totiž linka kompletně přetrasována do podoby Braník, ledárny5) – Vinutá6) – Korandova – Zátiší – Lhotka, u koupadel, která s předchozí variantou nesdílí ani metr téže trasy.


Vršovický Citybus č. 3033, zachycený nedlouho před západem slunce na pankráckém náměstí Hrdinů (26. 11. 2013)

Bez dalších úprav svého vedení dožívá v poklidu až do okupačních let, během nichž se ale stává obětí úsporných opatření – po obratu na východní frontě začíná být stále zjevnější krize mocností Osy, což podřizuje válečné výrobě a hospodářství chod prakticky všech oblastí každodenního života. Za těchto okolností samozřejmě nezůstává prostor pro spotřebu lidských sil a pohonných hmot na tak nedůležitých spojích, jakými autobusy linky L v porovnání s jinými protektorátními linkami, obsluhující průmyslové areály či nemocniční objekty, bezesporu byly, neboť pouze přibližovaly veřejnou dopravu do poměrně řídce osídlené oblasti tzv. Jiráskovy čtvrti a Lhotky, a tak je nejprve od 15. listopadu 1942 její provoz omezen pouze na všední dny, netrvá však dlouho a k 27. září 1943 je zcela zastavena. Autobusy, označené písmenem L, pak cestující znovu svezly až 17. června 1946, stále pouze v omezeném rozsahu všednodenního provozu, později jsou však obnoveny i nedělní spoje.


Roztylské náměstí po jeho podélné ose obvykle k provozu autobusových linek MHD užíváno není (14. 11. 2010)

Při příležitosti plošného přeznačení městských autobusových linek, které proběhlo k 31. prosinci 1951, obdržela dosavadní linka L nové číslené označení 121 za současného zachování stávající trasy. Primárně se autobusové linky podle nového systému označovaly tak, aby jejich číselné označení bylo co nejpodobnější návazné tramvajové lince, přičemž právě v případě obou branických spojů bylo toto pravidlo ctěno doslova učebnicově – od tramvajové linky č. 17 a 21 zde nyní dále pokračovaly autobusové linky 117 a 121. Od 29. listopadu 1954 se opět, v duchu verze, existující právě o dvacet let dříve, prodlužuje do trasy Braník, ledárny – … – Lhotka – Libušská – Nemocnice Krč – Kačerov.


Dosluhující Karosa B 732 č. 5879, zachycená před nepříliš využívanou krčskou zastávkou Rosečská (19. 10. 2012)

V průběhu roku 1953 je v pražském Dopravním podniku vysloven záměr spustit ještě do konce dekády provoz většího množství nových autobusových linek, vedených v nejrůznějších relacích – plán obsahuje jak krátké linky vnitroměstské, tak i dlouhé diametrální spoje, případně převzaté regionální linky od státního podniku ČSAD. Právě linky 121 se měl dotknout výrazným prodloužením přibližně ve stopách dávných plánů správní rady Elektrických podniků, kdy by měla pokračovat ze Lhotky přes Kačerov (kam skutečně roku 1954 dorazila, viz výše), Michle a Vršovice k malešickým Židovským hřbitovům. Padesátá léta však pro trvající nedostatek provozních prostředků rozvoji silniční dopravy stále příliš nepřejí, a tak se ambiciózní plán své realizace nedočkal.


Citybus č. 3222 uvádí pozadí vilové čtvrti Dívčí hrady, kam linka 121 nikdy nedojela (27. 4. 2011)

5. září 1960 zahájil provoz nový, dosud sloužící přestupní terminál Nádraží Braník, umožňující pohodlný pohyb mezi tramvajemi, městskými autobusy a příměstskou železnicí, přičemž všechny autobusové linky, dosud ukončené v obratišti Ledárny, nově užívají tohoto nadčasového dopravního uzlu. Následující úpravu představuje rozvětvení linky, proběhnuvší dne 9. října 1961 – od tohoto dne jsou během špiček a dopoledních sedel všedních dnů spoje linky 121 vedeny po Novodvorské ulici přes zastávku Výzkumný ústav A. S. Popova7), večerní a víkendové spoje nadále projíždí ulicí U Koupadel přes Lhotku. Hned následující rok, 1. února 1962, jsou však obě provozní větve sloučeny a obsluha Novodvorské ulice se prozatím přenechává pouze lince 106.


Po odpoledním výkonu přejede vůz 7422, zachycený za zast. Korandova, vozit Pražany na noční linku 510 (14. 9. 2011)

V určitém slova smyslu linku do podoby zárodku prvního jihopražského tangenciálního spoje přetváří úprava z 15. července 1963, kdy se z dosavadní konečné Kačerov prodlužuje dále východním směrem s novými zastávkami Hlavní – U mostu8) – Spořilov – Chodov9), kde v relaci Spořilov (tramvajová smyčka na bývalém Bratislavském náměstí, kde navazovaly spoje do Michle a dále do centra) – Chodov nahrazuje zde bez přestávky již téměř deset let provozovanou autobusovou linku 120. Za zmínku stojí pozoruhodná posloupnost označení autobusových linek, jedoucích do tehdy samostatné obce Chodov – zatímco před provedenou úpravou sem zajížděly linky 120 a 122, změna znamenala ještě větší vzájemné přiblížení této dvojice čísel na 121 a 122, v celkovém kontextu označování celé autobusové sítě se však tato podobnost jeví jako čistě náhodná, přestože touto dobou již byla načata třetí desítka provozovaných linek. Mezi 5. říjnem 1964 a 4. červencem 1966 se však původní linka 120 nakrátko na Chodov vrátila – v tomto období totiž probíhala dlouhodobá rekonstrukce tramvajové trati Chodovská – Spořilov, kdy bylo staronové číslo využito pro označení linky náhradní přepravy, zároveň tak umožnila dočasně zkrátit linku 121 pouze na Spořilov.


Kačerovský Citybus č. 3469 na západním vyústění ulice V Zápolí (25. 2. 2011)

Následující změna v trasování linky z 5. října 1970, která se opět týká její lhotecké, respektive hodkovičské části, spočívá v přeložení z Údolní ulice do ul. Na Lysinách, kde jsou zřízeny nové zastávky Na Lysinách a V Mokřinách. Sláva Údolní ulice sice měla teprve nastat, během 70. a 80. let tudy projíždělo větší množství tranzitních autobusových linek, obvykle s cílem svážet obyvatele sídliště Novodvorská k tramvajové konečné Nádraží Braník, v současnosti je však tato komunikace ve své západní polovině zcela opuštěna a poslední tudy projíždějící linka 106 je čerstvě přeložena do alternativní trasy, kterou opět představuje ul. Na Lysinách. Dlouhodobou úpravu trasy, která však stále měla charakter dočasné změny, o dva týdny později vyvolalo trvalé zrušení tramvajové trati Budějovické náměstí – Kačerov, kde došlo k nahrazení prodlouženými či odkloněnými běžnými městskými linkami, konkrétně linka 121 od 19. října 1970 koná závlek přes zastávky … – V podzámčí10) – Budějovické náměstí – Na rolích – V zápolí – ….


Stálou konečnou linky 121 reprezentoval léta terminál Nádraží Braník (repro z "Garáž Kačerov 1966–2006", cca 1973)

Na pražské poměry poněkud kuriózní úpravu představovalo dne 17. ledna 1972 zřízení zvláštních polonočních spojů v úseku Budějovické náměstí – Na rolích – V zápolí – Spořilov – Chodovec – Chodov, provozovaných celotýdenně v obou směrech. Velmi záhy, k 14. únoru 1972, jsou však tyto zvláštní spoje převedeny do samostatné noční linky 378. Nadcházející termín rozsáhlých trvalých změn k příležitosti zprovoznění prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská, se na lince 121 kupodivu projevil pouze ukončením dlouhodobého odklonu přes Budějovické náměstí, a tak od 10. května 1974 nadále obsluhovala stálou trasu Nádraží Braník – Na Lysinách – Korandova – Lhotka – Nemocnice Krč – V podzámčí – Kačerov – Severozápadní – Spořilov – Na sádce – Chodov9).


Nejnovější typ tramvaje se na náměstí Hrdinů setkává s dosluhující typovou řadou Karosa B 700 (26. 11. 2013)

Ačkoli se linka 121 po většinu své existence pojí převážně s obsluhou řídce osídlených oblastí, tvořených nízkopodlažní zástavbou, kterými ostatně stará jádra Lhotky a Hodkoviček dodnes jsou, nakrátko se též podílela na posílení jedné z nejexponovanějších relací své doby – svážení obyvatel největšího pražského sídlištního celku, Jižního Města, ke stále vzdálené trase metra C. Od 22. května 1978 je během přepravních špiček pracovních dnů prodloužena do trasy Nádraží Braník – … – Chodov – Zupkova11) – Betonárka12) – Sídliště Jižní Město13), od 28. srpna 1978 se do celé trasy prodlužují všechny spoje i v ostatních provozních obdobích. Až v souvislosti se zahájením provozu úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů dochází od 8. listopadu 1980 k výraznému zkrácení linky 121 pouze do trasy Nádraží Braník – … – Kačerov.


Do nedávné minulosti patří provoz hned několika předskokanů nočních linek (501, 510, 513) právě na lince 121 (1. 5. 2011)

Na relativně dlouhou dobu poslední úprava proběhla 27. května 1982, od kdy linka přestává být vedena okolo krčské nemocnice a je odkloněna po trase Nádraží Braník – … – Zálesí – Višňová – Nad Havlem – Michelský les14) – Kačerov, přičemž v relaci Kačerov – Nad Havlem nahrazuje ke stejnému dni zrušenou dočasnou autobusovou linku X-192. Stává se tak první autobusovou linkou, míjející tento významný přestupní i cílový bod – další zde dříve běžné linky (196, 203, 205) se v této alternativní trase objevují teprve během následujících několika let.


Naopak autobusovou budoucnost představuje nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3676 v zastávce Černý kůň (5. 5. 2012)

V článku několikrát zmíněný přestupní terminál Nádraží Braník má v současnosti léta své největší slávy již bezesporu za sebou. Přítrž hromadnějšímu přesedání mezi jednotlivými spoji učinilo prodloužení tramvajové trati z Braníka do Modřan, které, po letech intenzivního budování, proběhlo k 27. květnu 1995, na což samozřejmě reagovala řada autobusových linek v širém okolí řešené lokality. Linky 121 se však paradoxně v okolí Braníka žádné úpravy netýkaly, došlo však k jejímu přesměrování v její krčské části – od tohoto data tak nadále obsluhuje trasu Nádraží Braník – Na Lysinách – Korandova – Lhotka – Zálesí – Višňová – Nádraží Krč – Na Strži – Budějovická – Na rolích – Severozápadní – Spořilov – Sídliště Spořilov – Na pahorku – Roztyly, čímž se opět vrací do oblastí, které před nedávnem zcela opustila.


Rekonstrukce lhoteckých komunikací výjimečně zavedla Karosu B 731 č. 7200 do zastávky Psohlavců (22. 8. 2005)

Příležitost k úpravě trasování linek veřejné hromadné dopravy v oblasti Chodova skýtá otevření nové nákupní galerie Centrum Chodov, v jehož důsledku dochází, krom jiného, od 10. listopadu 2005 ke zkrácení linky 121 pouze do úseku Nádraží Braník – … – Sídliště Spořilov. Poněkud nekoncepční změnou pak linka prošla k 1. září 2009, od kdy jsou vybrané spoje během pracovních dnů z Nádraží Braník prodlouženy přes zastávky Lihovar, Správa sociálního zabezpečení a Křížová do smíchovského terminálu Na Knížecí, přičemž v této relaci částečně nahrazují provoz odkloněné linky 197. Na nově nabytém úseku však docházelo k relativně častým zpožďování dlouhých spojů (kritická místa představuje např. průjezd přes Barrandovský most, případně zahlcenou Radlickou ulicí), které se pak rády sjížděly se včas jedoucími spoji od branického nádraží.


Z provozovny Dejvice čerstvě převedená Karosa B 931 č. 7323, odstavená v obratišti Roztyly (22. 4. 2005)

Nejen o poslední přidaný úsek však linku 121 ochudilo15) spuštění tzv. metropolitní sítě PID dne 1. září 2012, měnící trasu linky do podoby Nádraží Braník – … – Nádraží Krč – Rosečská – Budějovická, přičemž zároveň dochází ke značnému omezení četnosti zde vedených spojů. Linka však nezůstává ušetřena ani druhé fáze celoplošných úprav sítě povrchové dopravy, prezentované jako doladění metropolitní sítě, a tak je od 29. června 2013 vedena v trase Nádraží Braník – … – Nádraží Krč – Poliklinika Budějovická – Budějovická – Zelená liška – Pankrác – Sídliště Pankrác – Kavčí hory – Pražského povstání – Podolská vodárna, což zejména díky obsluze závěrečného úseku umožnilo též ke stejnému datu zcela ukončit provoz zde dosud jezdící linky 148.


Zkušební provoz ostravského elektrobusu SOR EBN 10.5 probíhal i na lince 121, zde za zastávkou Křížová (5. 10. 2010)

Prozatím poslední trvalou úpravou trasy linka prošla, společně s bezpočtem dalších souvisejících autobusových linek, při příležitosti celoplošné úpravy autobusové sítě k 15. říjnu 2016. Uvedený termín rozsáhlých změn vrátil do jižní oblasti hlavního města hned několik zde dříve provozovaných a později zrušených autobusových linek, mezi něž patří například i linka 134, obsluhující nejrůznější části Krče. Prostor jí částečně uvolňuje i linka 121, která je k tomuto termínu zkrácena do současné trasy Nádraží Braník – Na Lysinách – Korandova – Lhotka – Zálesí – Višňová – Nádraží Krč – Poliklinika Budějovická. Tu obsluhuje v běžném režimu celodenního a celotýdenního provozu, oproti své dřívější variantě jsou všechny její spoje vedeny v celé trase.


Ranní školní spoj Sulická – Nádraží Braník, obsluhovaný kloubovým autobusem, nyní přejíždějícím z l. 189 (11. 11. 2013)

Provoz linky 121 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Stejně tak byly veškeré kurzy stabilně obsazovány autobusy standardní délky, od 29. června 2013 se však na vybraných spojích o víkendu a celotýdenně večer začaly objevovat midibusy, od 2. března 2014 je pak v midibusech veden kompletně celý víkendový provoz. Určitou kuriozitu představuje od 31. října 2013 v ranní špičce pracovních vložený školní spoj, který je naopak obvykle obsluhován kloubovým autobusem – nastává tak zajímavá situace, kdy se na jedné lince během jediného dne vystřídají kloubové, standardní i nízkokapacitní vozy.


Naopak po zbylá provozní období patří linka 121 zejména midibusům (29. 3. 2014)

1) – objekty současné Thomayerovy nemocnice, přilehlé zastávky nesou název Nemocnice Krč
2) – přibližně v místě dnešní zastávky Zálesí
3) – přibližně v místě dnešní zastávky Novodvorská
4) – konečná zastávka skutečně odpovídá dnešní konečné Lhotka
5) – tehdejší obratiště tramvajových linek z centra města, přilehlé branické ledárny ukončily svůj provoz již roku 1954, příčinou jejich zrušení bylo postupné spouštění nové vltavské kaskády, kvůli které se na Vltavě nadále prakticky vůbec nevyskytoval žádný led.
6) – zastávka až roku 1993 přejmenována na Psohlavců
7) – dnes již zaniklý výzkumný ústav vznikl poblíž dnešní zastávky Jílovská již roku 1958
8) – současná zastávka Depo Kačerov
9) – odpovídá nynější zastávce Chodovská tvrz; od 24. září 1973 je však zřízeno nové obratiště Chodov přibližně uprostřed Starochodovské ul.
10) – nyní již zrušená zastávka, nacházející se přibližně v místech křižovatky Vídeňské ulice a Jižní spojky
11) – historický název zastávky Ke Kateřinkám
12) – nyní zastávka Háje
13) – dnešní obratiště Jižní Město; ve stejné době je stejný název použit pro současné zastávky Horčičkova, které linka 121 obsluhovala též
14) – současná zastávka U Labutě
15) – během prázdninového provozu došlo k "dočasnému" zkrácení všech spojů k Nádraží Braník, naposledy na konečnou Na Knížecí tedy jezdila již 29. června 2012