www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 172

Provoz pražské autobusové linky hromadné dopravy čísla 172 se neodmyslitelně pojí s nevelkou městskou částí Chuchle, kterou v žádné ze svých podob, v nichž se během uplynulých více než čtyřiceti let existence objevila, nikdy nevynechala. Zatímco v jejích prvotních variantách ji lze charakterizovat jako klasickou radiální napaječovou linku, která spojovala danou obec nejprve s tramvajovými linkami a později s trasou metra, po určitou dobu místním obyvatelům na jejich cestě k centru města příliš nepomáhala. Nelze také nevzpomenout nezanedbatelný podíl těch, kteří linku dříve využívali k ryze rekreačním účelům, což zde představovalo jízdu v opačném směru k chuchelskému dostihovému závodišti.


Linkové autobusy Karosa C 734 nejsou právě charakteristickými vozidly, obsluhujícími linku 172 (6. 3. 2008)

Spojení Velké Chuchle s osídlenějšími částmi Prahy po dlouhá léta zajišťovala především plavidla, užívající splavné části řeky Vltavy, ale až do poloviny 19. století se jednalo výhradně o dopravu nákladní. 26. srpna 1865 však vyplouvá pravidelná linka Praha – Štěchovice s celoročním (vyjma mimořádných událostí, např. nízký stav vody či zamrzlá řeka) provozem, která na své cestě též zastavovala v přístavišti na území Velké Chuchle, a na počátku 20. století je dokonce doložen provoz dalších "vložených lodí" pouze mezi Prahou a Velkou Chuchlí. Ještě dříve, dne 15. července 1862, je však zprovozněna nová trať České západní dráhy se zastávkou v nedaleké Malé Chuchli, teprve roku 1907 je zřízena zastávka v těsné blízkosti závodiště, obsluhovaná pouze při konání dostihů, a v roce 1940 klasická zastávka nedaleko přejezdu se silnicí, vedoucí přímo do jádra Velké Chuchle. Záhy se však musela přemístit, neboť místa původních nástupišť byla využita pro stavbu dalších dvou traťových kolejí, propojujících budovaný Branický most se stanicí v Radotíně, a ve své současné poloze se nynější zastávka zprovoznila 28. července 1954.


Současné vedení linky 172 umožňuje hned na několika místech pořídit záběry s pražským panoramatem (19. 7. 2013)

Opominuto samozřejmě nemůže zůstat ani silniční spojení, neboť nedaleko Velké Chuchle prochází významná tranzitní pobřežní komunikace, vedoucí z Prahy směrem na Lahovice a Zbraslav. Již roku 1927 se zde objevuje soukromá autobusová linka známého podnikatele Vladimíra Nedomy, směřující z pražského náměstí Republiky přes Smíchov, Velkou Chuchli, Zbraslav do Štěchovic a Nového Knína, zpočátku však zastavoval pouze na hlavní silnici a teprve v roce 1931, patrně v rozporu s vydanou koncesní listinou, začal vybranými spoji zajíždět přímo do obce. V relaci Praha – Zbraslav zanedlouho vypukl čirý konkurenční boj, kterého se účastnili jak drobní živnostníci, tak i státní podnik Československé dráhy nebo pražské majoritní Elektrické podniky. Přítrž kvalitní a časté dopravě, jakou tehdejší tržní prostředí umožnilo, však učinila nejprve léta okupace a následné společenské a politické změny ze závěru čtyřicátých let.


Kačerovská Karosa B 931 č. 7361 právě přijíždí do nácestné zastávky Lihovar (30. 10. 2009)

Do těsné blízkosti obce poprvé přijíždí městské autobusy již 11. prosince 1932, kdy Elektrické podniky zavádí novou autobusovou linku S, vyjíždějící v trase Václavské náměstí – Štěpánská – Karlovo náměstí – Myslíkova – Palackého nábřeží – Diezenhofferovy sady – Nádražní1) – Lihovar – Malá Chuchle – Čára potravní daně2) – Závodiště, jejíž konečná zastávka se zpočátku nacházela před přejezdem železniční tratě, od 13. ledna 1933 se prodlužuje dále do zastávky Velká Chuchle, která polohou odpovídá přibližně současné zastávce Kazínská. Během konání dostihů dokonce všemi spoji zajížděla před hlavní vstup do areálu závodiště. Kvůli opětovnému zavedení tzv. potravní daně, která citelně prodražovala provoz všech příměstských linek, je ale hned 13. února 1933 její provoz bez náhrady zrušen, autobusy téhož označení se sice již 31. března 1933 roku opět z Václavského náměstí rozjíždějí, tentokrát ale míří k barrandovským Terasám a tvoří tak zárodek budoucí linky 105.


Na chuchelském náměstí Omladiny právě provádí obrat nízkopodlažní Citybus č. 3220 (11. 9. 2010)

Ještě během první republiky se 1. července Velké Chuchli přibližuje linka Z Elektrických podniků, vedená z Karlova náměstí na Zbraslav, která opět zastavuje na křižovatce tranzitní silnice s místní chuchelskou silnicí, ani ona však nemá dlouhého trvání a krátce po počátku okupace a světové války dne 10. října 1939 ze sítě mizí. Teprve ve druhé polovině 20. století se na čerstvě rekonstruovanou Strakonickou ulici vydává trolejbusová linka 59, která od 18. dubna 1954 jede ze smíchovského obratiště Újezd až do koncové zastávky Velká Chuchle, která se opět nachází na křižovatce silnic u pobřeží, přičemž trolejbusy se zde obracely přejetím středového dělícího pásu. Od 3. ledna 1960 je provoz trolejbusů dočasně přerušen a na linku 59 vyráží autobusy, změna dopravního prostředku je však definitivně zpečetěna přečíslováním linky 59 na nové číslo 129, ke kterému dochází 1. ledna 1962.


Strakonická ulice je významnou součástí sítě pražských komunikací, kterou užívaly i autobusy linky 172 (26. 4. 2011)

Lepší plošné obsluhy se Velkochuchelští dočkávají až o desetiletí později. 28. srpna 1971 je slavnostně (klasický provoz začíná až o další dva dny později) zavedena nová autobusová linka 172, která v celodenním a celotýdenním rozsahu provozu vyjíždí na trasu Lihovar – Malá Chuchle – Dostihová – Lahovičky (Z)* – Velká Chuchle, náměstí Omladiny. Závlek přes Lahovičky, tvořený jednosměrným objezdem chuchelského závodiště proti směru hodinových ručiček, se týká spojů pouze během pátečního a nedělního odpoledne, a to jen při jízdě z Velké Chuchle k centru Prahy. Není však zřízen v důsledku nějaké přepravní potřeby, nýbrž kvůli intenzivní automobilové dopravě na Strakonické ulici, která v těchto exponovaných časech znepříjemňuje bezpečné levé odbočení. Naopak u Lahoviček se již v této době nachází mimoúrovňová křižovatka, která tento problém řeší.


Karosa B 731 č. 7028 projíždí přes ještě nevytrhanou železniční vlečku do smíchovského Lihovaru (23. 3. 2004)

Stále vyšší stupeň automobilizace v hlavním městě však zapříčinil, že od 28. listopadu 1974 musely z Dostihové projet Strakonickou ulici až k mimoúrovňové křižovatce na předpolí mostu přes Berounku projet všechny spoje, k 2. červenci 1979 je Lahoviček znovu dosaženo jednosměrným objezdem závodiště ulicemi Radotínská a Výpadová. Další změna trasy je vyvolána zprovozněním prvního úseku trasy B pražského metra (I.B Smíchovské nádraží – Sokolovská), jehož součástí je i nový terminál městské a příměstské autobusové dopravy Smíchovské nádraží, nacházející se nedaleko původní konečné zastávky Lihovar. Veškeré zde dosud ukončené linky městské hromadné dopravy, linku 172 samozřejmě nevyjímaje, se tak od 3. listopadu 1985 prodlužují až na Smíchovské nádraží. Následujícího roku, od 1. října 1986, je konečná Náměstí Omladiny prohlášena za průjezdnou konečnou a linka 172 tak získává charakter polookružní linky v trase Smíchovské nádraží – Velká Chuchle – Smíchovské nádraží.


Zastávku Kazínská právě obsluhuje kačerovská Karosa B 931 č. 7333 (23. 4. 2007)

V této podobě zůstávala bez dalších úprav provozována více než následujících dvacet let, výraznější zásah do sítě místních komunikací v nejbližším okolí tak znamenalo až dokončení nového přemostění Strakonické ulice u Malé Chuchle, které umožnilo linku 172 od 1. září 2007 převést do klasické trasy s dvěma konečnými zastávkami, Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Velká Chuchle. Zároveň tak již není nutné vést ji jednosměrnou zdlouhavou oklikou přes mimoúrovňovou křižovatku u Lahoviček. Ještě téhož roku, k 1. prosinci 2007, však při jízdě do Velké Chuchle opět obsluhuje zastávku Dostihová, naopak přes Starochuchelskou je nadále vedena v opačném směru. Bezdůvodný objezd chuchelského závodiště, tentokráte však po směru hodinových ručiček, je na linku opět zařazen trvalou změnou z 8. března 2009, která znamená též návrat polookružního charakteru. Nastávala tak zajímavá situace, kdy v nové trase, Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Dostihová – Lahovičky – Přeštínská – Závodiště Chuchle – Velká Chuchle – Starolázeňská – Malá Chuchle – Lihovar – Smíchovské nádraží, ti fyzicky zdatnější cestující, kteří vozidlo opustili již v zastávce Dostihová, dorazili do jádra Velké Chuchle dříve, než autobus, který mířil tamtéž, ale mezitím vykonal vyhlídkovou jízdu po okolí Lahoviček.


Vršovické midibusy SOR BN 8.5 č. 2025 a 2014, míjející se na objízdné trase v ul. Do Chuchle (4. 6. 2013)

Dlouhodobě neudržitelná situace, vyznačující se již zmíněným vedením dané autobusové linky ve velmi kuriózní podobě, je však naštěstí částečně napravena další, v řešené oblasti za poslední půlrok již třetí trvalou změnou, přetvářející dne 1. května 2009 linku 172 do klasického obousměrného provozu na oseSmíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Velká Chuchle – Závodiště Chuchle – Vrážská – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín. V této trase je nápadně podobná souběžné autobusové lince 244, která se liší pouze vedením po Strakonické ulici, což organizátora systému Pražské integrované dopravy motivovalo k jejich vzájemnému sloučení, tyto záměry však po dlouhou dobu kazila zastávka Přeštínská, která se na trase linky 172 zpočátku nenacházela. Po její dodatečné výstavbě mohlo být konečně přistoupeno ke zrušení jedné z nich. Ačkoli se však logicky zvolila stopa přes Velkou Chuchli, městská část Praha–Radotín úspěšně prosadila zachování letitého číselného označení 244, což k 11. prosinci 2011 vyústilo v trvalé zrušení linky 172 a převedení linky 244 do zcela totožné trasy, kterou dříve linka 172 obsluhovala.


Karosa B 732 č. 5935 v severním obratišti Smíchovské nádraží vyčkává odjezdu dalšího spoje linky 172 (4. 8. 2003)

Okolnosti, které přivedly číselné označení 172 do pražských ulic podruhé, souvisí se snahou o plošné zahuštění sítě linek pomocí nových midibusových spojů, které umožní přivést veřejnou dopravu i do lokalit, pro vozidla standardní délky nevhodná. Jednou z takových oblastí je i nová vilová čtvrť Na Hvězdárně, vystavěná na katastru Velké Chuchle, která byla do systému zapojena novou linkou 172, která 4. března 2013 vyrazila na trasu Závodiště Chuchle – Kazínská – Velká Chuchle – Novochuchelská – Na Hvězdárně. Zatímco těsně po svém zřízení obsahovala spoje pouze v pracovní dny přibližně mezi 5. a 21. hodinou, od 29. června 2013 je na lince zaveden klasický celotýdenní provoz, který se nekoná pouze ve večerním období všech provozních dnů. V dlouhodobém výhledu stále existuje záměr na její prodloužení z konečné Na Hvězdárně dále směrem k nové zástavbě Radotína, kde by mohlo dojít k případnému spojení se stávající linkou 245.


Na vyhlídkovou jízdu přes Lahovičky a závodiště se právě ze zastávky Dostihová vydává vůz 3464 (9. 3. 2009)

Na sklonku roku 2015 se na přejezdu přes železniční trať ve Velké Chuchli událo několik potenciálně nebezpečných incidentů, při nichž zůstaly autobusy hromadné dopravy v jeho prostoru i v momentě, kdy docházelo k jeho uzavření přijíždějícím vlakem. Adekvátní reakcí ze strany odpovědných orgánů, kterou představovala změna místní úpravy provozu, se tak zároveň znemožnilo odbočení pravidelné autobusové linky z Velké Chuchle k Radotínu a zpět, což vyvolalo nutnost odklonit zde provozovanou linku 244 zcela mimo Velkou Chuchli. Zdejší obyvatelé tedy provedenou úpravou zcela přišli o přímé spojení s terminálem Smíchovské nádraží. Nezůstali o něj však ochuzeni nijak dlouho, již 1. května 2016 je pro tyto účely využita odkloněná linka 172, která se dostává do současné trasy Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Velká Chuchle – Novochuchelská – Na Hvězdárně. V ní je provozována v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu, pouze v okrajových obdobích, zejména v pozdních večerech, není obsluhován závěrečný úsek mezi Velkou Chuchlí a konečnou Na Hvězdárně.


Nízkopodlažní Mercedes Citaro Ü č. 1145 nahrazuje nejedoucí spoje pražského Dopravního podniku (16. 6. 2011)

S linkou 172 byly po většinu doby jejího provozu neodmyslitelně spjaty autobusy pražského majoritního dopravce, Dopravního podniku, nalezneme však i období, kdy se na lince stabilně objevovaly autobusy jiných subjektů. Mezi 3. lednem 1988 a 31. prosincem 1990 tak provoz zajistily místní pobočky státního podniku ČSAD, poté se linka dostává zpět do rukou Dopravního podniku, který se o ni však od 17. října 1992 dělí s Josefem Šlechtou, smluvně zajišťujícím provoz nejprve jednoho pořadí, od 1. února 1993 celé linky 172. Teprve 1. července 1995 je celá linka, tentokrát už definitivně3), předána Dopravnímu podniku, který ji provozuje dodnes. Zatímco v prvním obsazení čísla 172 se na lince objevovaly výhradně vozy standardní délky, po svém znovuzavedení vyrážela v nízkokapacitních midibusech. S jejím opětovným návratem na Smíchov od 1. května 2016 se na ní o pracovních dnech standardní vozy vrátily, víkendový provoz se však nadále nese ve znamení midibusů.


V těsné blízkosti problematického železničního přejezdu je zachycen kačerovský vůz č. 5806 (6. 10. 2011)

1) – zastávka nedaleko dnešní železniční stanice Praha–Smíchov
2) – zastávka na hranicích hlavního města nedaleko Malé Chuchle
3) – Jedinou výjimku v novodobé historii představuje čtvrtek 16. června 2011, kdy kvůli generální stávce odborů většiny veřejných společností došlo k poměrně výraznému omezení provozu linek Dopravního podniku hl. m. Prahy, právě v případě linky 172 však všechny její spoje zajistily autobusy soukromé firmy Martin Uher, s.r.o.