www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 200

Autobusová linka 200 zdaleka nespadá do skupiny letitých pražských autobusových spojů, přesto však vstoupila do povědomí mnoha Pražanů hned ze dvou různých důvodů – jednak jako základní prostředek hromadné dopravy, kterým se lze promptně dostat do Bohnic, zejména tedy do místní proslulé psychiatrické léčebny, a dále též jako zástupce vůbec nejčastěji jezdící autobusové linky v rámci hlavního města. Avšak obě pozorované skutečnosti však v dnešní době nejsou linkou naplňovány tak, jako v letech minulých, její základní funkcí tak zůstává zejména obvyklé zajištění kvalitní každodenní obslužnosti bohnického sídlištního celku.


Klíčovské kloubové Karosy B 941 linky 200, zleva č. 6194 a 6191, míjející se u zastávky Katovická (10. 4. 2009)

Zcela poprvé se v síti pražské městské hromadné dopravy setkáváme s číslem 200 již 8. května 1967, kdy pod ním vyjíždí nová rekreační linka, spojující bez jakýchkoli nácestných zastávek turisticky atraktivní místa historického středu města, Staroměstské náměstí a Hradčanské náměstí. Dlužno podotknout, že druhá polovina 60. let 20. století rekreačním spojům, provozovaným obvykle pouze o letních nedělích (včetně linky 200), přímo přála – např. koncem roku 1967 existovalo hned několik linek tohoto druhu, které však byly označovány naprosto nejednotně. Příkladem zjevného ignorování všech myslitelných logických pravidel je v této době souběžné provozování rekreačních linek XA, XB, XC, XD, 200, 224, 225 a 226. K 9. květnu 1969 je provoz rozšířen na oba dny letních víkendů, dne 2. května 1970 je linka 200 přeznačena na písmeno E a ještě 28. září 1970 tento kuriózní rekreační spoj ulice hlavního města definitivně opouští.


Nízkopodlažní Citybus č. 6500 uvádí řadu kloubových autobusů, odstavených v obratišti Kobylisy (11. 10. 2008)

Magická hranice druhé stovky načatých linek byla znovu dosažena krátce po zprovoznění prvního úseku pražského metra – to koneckonců mohlo být očekáváno téměř každý den poté, neboť během celoplošných úprav, souvisejících se spuštěním tohoto kapacitního dopravního prostředku, dochází k téměř úplnému zaplnění celé číselné řady od 100 do 199. Paradoxně však ještě dříve, 5. února 1975, vyráží další linky, obsluhující bohnické sídliště, konkrétně čísel 177, 183 a 202, na skutečné obsazení kulatého čísla si ale Pražané musí počkat až do 12. května 1975, kdy je zavedena linka 200, obsluhující trasu Sokolovská – Štvanice1) – Podhajská pole – Ubikace2) – Bohnická – Sídliště Bohnice. Za pozornost stojí, že se jedná o úplný výčet zastávek, linka má tak ve většině své trasy výrazně zrychlený charakter a osídlovanému bohnickému sídlišti nabízí přímé a rychlé spojení s metrem, potažmo centrem města, a to jak ve všední dny, tak i během víkendů.


Karosa B 741 č. 6151 opouští bohnickou zastávku Podhajská pole (26. 7. 2010)

Výrazně blíže Severnímu městu přibližuje metro dokončení úseku III.C Sokolovská – Fučíkova, v jehož důsledku je k novému terminálu městské, příměstské i dálkové autobusové dopravy Fučíkova od 4. listopadu 1984 odkloněno či zkráceno větší množství okolních autobusových linek, námi sledovanou linku 200 samozřejmě nevyjímaje. Nadále je tak provozována v trase Fučíkova – Ke Stírce – Podhajská pole – … – Bohnice, Visla3). Pomineme-li jedinou nově zřízenou nácestnou zastávku Ke Stírce, lze prohlásit, že i nadále linka skýtá obyvatelům severopražských sídlišť v této době již méně obvyklé, o to však pozoruhodnější, expresní spojení.


Přímo v nitru bohnického sídliště zachycená Karosa B 941 č. 6182, vypravená na tůrové pořadí linky 200 (3. 6. 2011)

Koncem léta 2002 dochází v důsledku ničivých povodní, které postihly hlavní město, k dlouhodobému výraznému přerušení provozu metra v celé jeho centrální části, přičemž náhradní dopravu v maximální možné míře zajišťovaly zvláštní či odkloněné pravidelné spoje povrchové dopravy. Trasa metra C, vedená v nápadném souběhu s pražskou Severojižní magistrálou, se zdá být přímo určena pro snadnou náhradu prodlouženými autobusovými linkami, a tak je dočasně od 19. srpna 2002 až do 19. října 2002, společně s dalšími radiálními linkami ze Severního města (102, 144, 152, 1754), 187) prodloužena až do trasy Pražského povstání – Vyšehrad – I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Argentinská – Jankovcova – … – Sídliště Bohnice, po obnovení provozu na dalším úseku trasy C je mezi 19. říjnem 2002 a 18. listopadem 2002 vedena "pouze" v úseku Florenc – Sídliště Bohnice.


Výjimečně v tramvajové zastávce Vltavská zastavil kloubový Citybus č. 6524 (30. 11. 2003)

Během září téhož roku je též během víkendů 14. 9. + 15. 9. 2002 a 21. 9. + 22. 9. 2002 výjimečně trasa C provozována jen mezi stanicemi Roztyly a Háje, svazek náhradních autobusových linek, potažmo tedy linka 200, je tak veden v již skutečně pozoruhodné trase Roztyly – Kačerov – Budějovická – Pankrác – Pražského povstání – … – Sídliště Bohnice. K dalším krátkodobým výlukám trasy C, které si vynucují prodloužení této linky jižním směrem, je přistoupeno o víkendech 16. 8. + 17. 8. 2003, 23. 8. + 24. 8. 2003, 29. 11. + 30. 11. 2003 (linka 200 prodloužena až na I. P. Pavlova) a 15. 5. + 16. 5. 2004 (linka 200 prodloužena až na Florenc).


Jiný zástupce téhož typu odbočuje z ulice Na Florenci do dočasně zřízené výstupní zastávky (15. 5. 2004)

Přestože se ještě koncem 80. let uvažovalo o budoucím pokračování trasy C z Holešovic severním směrem táhlým pravým obloukem přes sídliště Bohnice, kde by samozřejmě došlo i k vestavění stanic, realizace se tento záměr nedočkal, a skutečné prodloužení v podobě úseku IV.C1 Nádraží Holešovice – Ládví se Bohnicím pouze přibližuje novou stanicí Kobylisy. Linka 200 je od 26. června 2004, obdobně jako ostatní bohnické autobusové linky, upravena do současné trasy Kobylisy – Pískovna5) – Podhajská pole – Zhořelecká – Sídliště Bohnice. Vyjma zřetelného zkrácení a odklonění k nyní nejbližsí stanici metra je též zjevné, že ke stejnému datu zcela ztrácí svůj zrychlený charakter, který by ale na takto krátké trase stejně nepředstavoval oproti hypotetickým "zastávkovým" spojům nikterak znatelnou časovou úsporu.


Poslední týdny provozu zbývají vozu č. 6017, který od terminálu Kobylisy dělí už jen pár metrů (22. 6. 2011)

Linka 200 je po naprostou většinu doby svého provozu neodmyslitelně spjata s kloubovými autobusy pražského Dopravního podniku, zatímco stran dopravců, do jejichž pole působnosti linka spadala, nenalezneme žádnou výjimku v podobě dočasného provozování místními závody ČSAD či porevolučními soukromými dopravci, z hlediska vypravovaných druhů vozidel situace tak jednoznačná rozhodně není. Těsně po svém zavedení jsou pořadí linky obsazována standardními vozy Karosa ŠM a ŠL 11, od 20. června 1980 je však zaveden smíšený provoz standardních i kloubových autobusů, počínaje 30. srpnem 1982 jsou zcela všechny kurzy v režii kloubových Ikarusů. Smíšený provoz je pak pro celkový nedostatek článkových vozidel dočasně zaveden ještě mezi 4. zářím 1989 a 23. listopadem 1990, od tohoto data je však nepřetržitě až do současnosti linka opět obsazována kloubovými autobusy. Za zmínku jistě stojí fakt, že první6) nasazení pražského kloubového nízkopodlažního autobusu, klíčovského Citybusu č. 6500, se uskutečnilo 7. ledna 2002 právě na třetím pořadí linky 200.


Nad nízkopodlažními autobusy SOR NB 18 se v případě linky 200 zatím mračna rozhodně nestahují (7. 10. 2011)

1) – zastávka, umístěná přímo na Hlávkově mostě
2) – odpovídá současné zastávce Katovická, dříve Lodžská
3) – stále totožná konečná, dříve i nyní nazývaná Sídliště Bohnice
4) – linka 175 je z Nádraží Holešovice prodloužena až během září 2002, spoje, v trvalém stavu končící v zastávce Ke Stírce, upraveny nejsou
5) – současná zastávka Čimický háj
6) – nepočítáme-li dřívější provoz zkušebních a předváděcích vozidel