www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 218

Městská autobusová linka č. 218 se po dlouhá léta vyznačovala na pražské poměry nezvyklou stabilitou svého trasování. V současnosti ji však takto s čistým svědomím rozhodně charakterizovat nelze, neboť v nedávné době prošla hned několika vzájemně si odporujícími úpravami, jejichž příčiny je záhodno hledat čistě v rovině citových antipatií odpovědných osob vůči linkám konkrétních čísel. Ironií osudu je skutečnost, že k těmto radikálním proměnám dochází těsně před zprovozněním dalšího úseku trasy metra A, při němž by se jakákoli úprava stala mnohem snadněji pochopitelnou.


Dejvická Karosa B 732 č. 5942, odstavená v manipulační zastávce Sídliště Na Dědině (20. 8. 2004)

Sídliště Na Dědině (mnohdy označované též jako sídliště Dědina), pocházející z let 1979 – 1983, bylo prozřetelně umístěno na dosah od rozvinuté sítě komunikací, usnadňující zajištění dopravní obsluhy. Z nejvýznamnějších letitých spojnic jmenujme zejména Evropskou (dříve Leninovu) třídu, dotýkající se severní hrany sídliště, která je vedena v téměř ideálně přímém směru až na dejvické Vítězné náměstí, odkud je sem dovedenému dopravnímu proudu následně umožněno pokračování do dalších cílových lokalit, včetně centra města. Vydáme-li se naopak západním směrem, jmenovaná třída nás plynule dovede až k pražskému mezinárodnímu letišti Ruzyně, poskytujícímu své služby již od dubna 1937.


Nový nízkopodlažní autobus SOR NB 12 č. 3629 míří Evropskou třídou k Vítěznému náměstí (3. 8. 2011)

Ani kolejová doprava nezůstávala pozemkům, na nichž nyní spočívá sídliště Na Dědině, nijak vzdálena, nedaleko novodobé zástavby vedla vůbec nejstarší železniční trať, dosahující až do současného území hlavního města – koněspřežná železnice Praha – Lány, zahajující provoz již roku 1830. Železniční stanice v Ruzyni je však na trati dodatečně zřízena až v roce 1867, kdy zde po nutných přestavbách již několik let panoval čilý parostrojní provoz. Pro vnitroměstskou dopravu však měla mnohem větší význam dráha tramvajová, která nejprve od r. 1933 vede k vokovické vozovně, krátce po druhé světové válce je roku 1947 prodloužena na současnou konečnou Divoká Šárka, z níž lze dodnes dále k sídlišti pohodlně dojít pěšky.


Ulici U Prioru kříží několik železničních vleček, vedoucích do objektů bývalých skladových areálů (1. 4. 2011)

Nejen bytová zástavba však ospravedlnila zřízení zcela nové linky, vedoucí do této lokality. Na sklonu sedmdesátých let dvacátého století se v území, ohraničeném z jihu železniční tratí bývalé Buštěhradské dráhy a ze severu ruzyňskými kasárnami, vybudoval rozsáhlý skladový areál hned několika státních podniků (Prior, Potraviny, Tuzex, Zelenina), který taktéž generoval nezanedbatelnou poptávku po přivedení nového spoje veřejné dopravy. Všechny zmíněné okolnosti vyústily v zavedení nové linky 218, která 1. září 1982 vyráží na trasu Leninova – Koospol1) – Divoká Šárka – Sklady zelenina2) – Potraviny3) – Sklady POD4) – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině.


Výjimečně do ulice U Silnice odkloněný spoj linky 218 s řepským Citelisem č. 3506 (30. 8. 2010)

Ze zpětného pohledu je vhodné se pozastavit nad relativně nízkým číselným označením v kombinaci s nezvyklým datem zřízení linky, které nenavazuje na zprovoznění žádné nové významné dopravní stavby, ani jiný zaznamenatelný vnější vliv. V 70. a 80. letech se nové autobusové linky označovaly stále rostoucí posloupností celých čísel (pomineme-li sporadická zaplnění mezery, vzniklé zrušením některé starší linky), přičemž "okolní" linky 214, 216 a 217 vznikly již v srpnu 1978 (soubor trvalých změn po zprovoznění úseku metra I.A), ještě vyšších číselných hodnot ve stejné době dosáhly např. hornopočernické 221, 222 a 223, pocházející z května téhož roku. Naopak nedlouho před skutečným zřízením linky 218 dorazila číselná řada autobusových linek až k číslu 269, kterého dosáhla v listopadu 1981. Právě zdlouhavé několikaleté uchovávání mezery v jinak celkově kontinuální číselné řadě může vyvolávat dojem, že původně mělo k zavedení linky 218 dojít výrazně dříve, nejspíše současně s již zmíněným termínem zprovoznění první části trasy metra A.


Do nástupní zastávky Dejvická, umístěné na Evropské třídě, právě najíždí vůz č. 5292 (31. 8. 2005)

Prvotní podoba, ve které linka spojuje s koncovou stanicí metra A na dnešním Vítězném náměstí jak čerstvě zalidněnou obytnou oblast, tak rozvíjející se logistický areál, je pro spoj, mající charakter klasického radiálního napajače, velice výhodná. Se zdejší strukturou zástavby, v níž je kombinováno hned několik funkcí zároveň, lze snáze dosáhnout vyrovnanější poptávky v obou dvou směrech provozu, a to jak během ranní, tak i odpolední špičky, přirozeně však stále jeden směr do jisté míry převládá. Právě v této trase je však linka provozována bez výraznějších změn po následujících třicet let, drobnější úpravy představovala pouze volba jiných nácestných zastávek na Evropské třídě, v nichž linka zastavovala (později obsluhovala např. zastávky Horoměřická a Sídliště Červený Vrch), případně zkracování či prodlužování intervalů v jednotlivých provozních obdobích.


Po rekonstrukci je tramvajová trať zakryta travnatým kobercem, autobusy ji tak již k jízdě nevyužijí (3. 8. 2011)

Dne 1. září 2012 postihlo systém pražské městské hromadné dopravy spuštění nové, tzv. metropolitní sítě PID, mezi jehož hlavní doprovodné efekty patřila zejména snaha rušení či razantní omezení linek, mající delší souběžnou trasu s kolejovou dopravou, především s tramvajovými tratěmi. Právě linka 218, která organizátora systému Pražské integrované dopravy svým úsekem mezi Divokou Šárkou a Dejvickou vysloveně provokovala, byla v tomto termínu přesměrována tak, aby nově již k metru nikoho nedovezla. Ve své nové trase, Nové Vokovice – Nádraží Veleslavín – Divoká Šárka – Brodecká – Ruzyňský velkoobchod – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině, však mezi dědinskými usedlíky získala mnohem menší popularitu, než před provedenými změnami.


Křižovatka ulic U Silnice x Litovická nepatří mezi právě nejsnadněji průjezdná místa hlavního města (30. 8. 2010)

Pražští cestující totiž obvykle nejeví zájem o zbytečnou okružní vyhlídkovou jízdu přes skladový areál, na jejímž konci na ně čeká přestup na návazné tramvajové linky, které jsou, na rozdíl od původního přímého spojení linkou 218, ještě zdržovány v nácestných zastávkách na Evropské třídě, a velmi brzy nalezli alternativní trasy, umožňující nezúčastnit se žádné z těchto atrakcí, jimiž nová metropolitní síť oplývala. Záhy tak došlo k neuvěřitelnému přetížení linek 119 (dojezd jakoukoli autobusovou linkou Vlastinou ulicí a následný přestup na 119) a 206 (linka, tehdy provozovaná zcela dle potřeb obchodního centra OC Šestka), které se i přes jejich několikeré posílení nepodařilo ani s odstupem času uspokojivě vyřešit.


Řepský nízkopodlažní Citelis č. 3509 nedaleko zastávky Ciolkovského na počátku své cesty k Dejvické (21. 7. 2010)

Provozování linky 218 v rozsahu a parametrech klasického sídlištního napaječe pro její výrazně vyprázdnění nadále postrádalo valného smyslu, a tak je od 9. prosince 2012 trasa linky upravena do současné podoby Dejvická – Červený Vrch – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – Ciolkovského – Obchodní centrum Šestka. Jakkoli se provedená změna může na první pohled jevit jako šťastný návrat linky 218 zpět na Dejvickou, ve skutečnosti se jedná o pouhé přeznačení dosud takto vedené linky 206, oproti níž je mírně posílena. Naopak obsluha skladištního areálu je přenechána přesměrované lince 108 s o poznání sníženým počtem nabízených spojů.


Dosluhující Karosa B 732 č. 5792 právě opouští podjezd pod železniční tratí v Libocké ulici (31. 5. 2010)

Dne 7. dubna 2015 v rámci celoplošných změn linkového vedení po zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol), dochází v širším okolí nového úseku k určitým úpravám, směřujícím k celkovému zjednodušení sítě linek a snížení jejich počtu. Právě linka 218, jejíž trase sestává zejména z přímého úseku po Evropské ulici, a je tedy s nově otevřenou částí trasy A ve skutečně nápadném souběhu, představuje vítanou příležitost k úsporám v síti povrchové dopravy, a je tak k uvedenému termínu trvale zrušena. Obsluhu koncového úseku trasy k Obchodnímu centru Šestka přebírá prodloužená a odkloněná linka 191.


Manipulační zastávky v Šolínově ulici se linkou 218 využívaly až v závěru jejího vedení na Dejvickou (26. 8. 2009)

Po většinu doby existence linky 218 byl její provoz plně ve správě pražského majoritního městského dopravce, Dopravního podniku, který ji však společně s provedenými úpravami k 9. prosinci 2012 předal do rukou soukromému dopravci Stenbus, s.r.o., provozujícímu linku dodnes. Stejně tak je linka neodmyslitelně spjata s vypravováním klasických standardních autobusů, výjimku však tvoří krátké období mezi 1. zářím 2012 a 9. prosincem 2012, kdy se během víkendů na lince mohly plánovaně objevovat řepské midibusy typu SOR BN 8.5.


V závěru existence linky 218 se jeho provozování ujal soukromý dopravcem Stenbus, s.r.o. (29. 3. 2014)

1) – nyní zastávka Nad Džbánem
2) – současný název zastávky Brodecká
3) – nynější název Ruzyňský velkoobchod
4) – nyní zastávka U Prioru