www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 123

Nezvykle stabilní autobusová linka 123 zajišťuje pravidelné spojení Cibulky, vilové části pražských Košíř, s dalšími návaznými linkami městské hromadné dopravy, přepravující místní obyvatele za svými povinnostmi. V porovnání s ostatními, nepoměrně významnějšími vnitropražskými relacemi, se však pěší docházka považovala za přijatelný způsob spojení se světem, přestože zejména výškový rozdíl mezi Šmukýřkou a důležitou dopravní tepnou, Plzeňskou třídou, též nepatřil k nejpříjemnejším průvodním efektům každodenního cestování, a tak mohli místní usedlíci užívat komfortu pravidelného autobusového spojení až od druhé poloviny 20. století.


Karosa-Renault Citybus č. 3016 v zastávce Karenova (3. 10. 2008)

Vůbec prvním prostředkem veřejné dopravy, který na Cibulku kdy dorazil, byla železnice. Již roku 1872 zahájil provoz nový úsek soukromé Buštěhradské dráhy, nicméně jelikož se v těchto letech ještě jednalo o nezastavěnou pustinu, na trati se v této oblasti nezřídila žádná zastávka. Až s postupující výstavbou nových vilek byl vycítěn možný potenciál, a tak se od 15. května 1929 obsluhuje nově umístěná zastávka Cibulka-kolonie. Je ale nutné podotknout, že celá Buštěhradská dráha měla primární určení pouze pro nákladní dopravu a osobní vlaky zde nikterak závratných intenzit nedosahovaly, a proto je nutné po celou jeji historii považovat její význam pro dopravní obslužnost Cibulky za čistě doplňkový.


Vůz č. 7406, vypravený z provozovny Dejvice, právě opouští stanoviště Na Knížecí (8. 1. 2004)

S plány na označení některé autobusové linky číslem 123 se pracovníci Dopravních podniků setkávají během roku 1953. Tehdy byl zpracován plán na rozvoj pražské autobusové sítě během následujícího desetiletí, který, krom jiného, uvažoval též zavedení nové autobusové linky č. 123, která měla být vedena z Braníku přes Hodkovičky na Kačerov. Prakticky nic z tohoto projektu však ve stanoveném termínu realizováno nebylo (přímé spojení Braníku a Kačerova tak touto cestou zajistila až v roce 1962 prodloužená linka 106) a číselné označení 123 se tak později použilo pro zcela jiný autobusový spoj.


Během výluky tramvajové trati linka 123 obsluhovala i zastávky na Plzeňské ulici (8. 7. 2010)

K první reálné podobě linky 123 se tak dostáváme až na sklonku padesátých let, přesněji 31. května 1959. Tehdy je zavedena nová autobusová linka č. 123, jedoucí v trase Košíře, U Kavalírky – Cibulka – Vidoulská1). Z tohoto úseku, jenž tvoří základ všech pozdějších variant trasy, do nichž se spoj po nespočtu úprav postupně dostával, je následně několikrát na obou svých koncích prodlužována – hned 20. července 1961 obslouží i vzdálenější oblast Cibulky, neboť dojede až k usedlosti Šmukýřka.


Karosa B 732 č. 5769 v nitru vilové zástavby na Cibulce, nedaleko zastávky U Lesíka (3. 10. 2008)

Během následujících let se v souvislosti s přestavbou Plzeňské třídy několikrát změnilo ukončení trasy linky na svém dolním konci, vždy se však jednalo o drobnější úpravu bez zásadnějších změn pro cestující. To však rozhodně neplatilo pro novou podobu linky z 12. května 1975, kdy, zpočátku pouze v sedlech pracovních dnů, vozidla linky 123 poprvé dorazila až k významnému přestupnímu uzlu, smíchovské křižovatce Anděl. Nový úsek si obyvatelstvo rychle oblíbilo, a tak se po zařazení dalších autobusů mohla k Andělu od 16. února 1976 prodloužit všemi svými spoji.


Řepský autobus Karosa B 732 č. 7120 přijíždí do výstupní zastávky Na Knížecí (29. 11. 2004)

Nakrátko je od 20. června 1980 znovu zkrácena pouze do zastávky Jinonická, avšak jak se později ukáže, jedná se o omezení pouze dočasné. Zprovoznění prvního úseku trasy metra B, I.B Smíchovské nádraží – Sokolovská, s sebou samozřejmě neslo i termín rozsáhlých trvalých změn povrchové dopravy. Stav, kdy by autobusová linka byla ukončena dvě zastávky od jednoho z nejvýznamnějších dopravních terminálů na levém břehu Vltavy, by rozhodně nebylo možné označit jako prvek kvalitní dopravy, a tak se od 3. listopadu 1985 linka opět vrací na Smíchov, kde se obrací v nově zbudovaném terminálu Moskevská2).


Vůz 3939 nedlouho po prodloužení linky 123 na Moskevskou (repro z "Pražské autobusy 1925-2005", 1985)

Z novodobé historie je nutné zmínit období let 2008 – 2010, kdy linka kvůli havarijnímu stavu mostku přes železniční trať nemohla obsloužit koncovou oblast Šmukýřka. Došlo tak k rozdělení dosavadní linky 123 na dva provozně spolu nekorespondující spoje – trasa linky 123 se upravila do polookružní podoby Na Knížecí – Průchova – Na Knížecí, zatímco obratiště Šmukýřka obsloužila náhradní autobusová linka 723 (Kavalírka – Šmukýřka). Ani tříleté vyloučení mostu však nevedlo k jeho kompletní opravě, a tak se po jeho nezbytném zajištění a stabilizaci koncem roku 2010 pro autobusy městské hromadné dopravy opět uvedl do provozu.


Autobus Karosa B 931 č. 7371 náhradní linky 723 v koncovém obratišti Šmukýřka (27. 12. 2008)

Poměrně výrazný zásah do vedení linky proběhl k 1. září 2012, kdy celé hlavní město postihlo spuštění tzv. nové metropolitní sítě PID. Mezi jedny z hlavních motivů prováděných rozsáhlých změn patřila též snaha o co nejradikálnější redukci souběhů autobusových linek s tramvajovými tratěmi, v jejichž prospěch měly být předmětné linky omezovány, případně zcela rušeny. Právě na lince 123 se opatření tohoto rázu projevilo jejím zkrácením pouze do úseku Kavalírka – … – Šmukýřka. Nutno však podotknout, že se tato změna neobešla bez silných protestů jak místních obyvatel, tak zastupitelů městské části Praha 5, což je oproti bezpočtu dalších změn, které nechaly v nejrůznějších ostatních oblastech hlavního města veřejnost zcela chladnou, jistě výjimečné, a ani delší časový odstup nevedl k úplnému smíření zdejších osadníků se zkomplikovaným dojezdem do centra města.


Z terminálu Na Knížecí linka 123 sice nakrátko zmizela, odpor obyvatel ji ale zanedlouho vrátil zpět (29. 12. 2007)

Vítanou příležitost, katalyzovanou jak změnou osazenstva odpovědného odboru organizátora integrovaného systému, tak obnoveným zastupitelstvem městské části Praha 5, představovala dvouměsíční výluka tramvajové trati z Anděla do Řep, v jejímž důsledku došlo od 15. srpna 2015 k dočasnému prodloužení všech jejích spojů až do terminálu Na Knížecí. Po opětovném zprovoznění tramvajové trati, od 17. října 2015, začala předmětný úsek mezi Kavalírkou a konečnou Na Knížecí z vlastní iniciativy financovat městská část Praha 5, tentokrát se však jednalo pouze o spoje, vedené v pracovní dny mezi cca 600 až 2030 hod. Počínaje 4. lednem 2016 je tato organizace provozu prohlášena za trvalý stav, a od zmíněného data je tedy vedena v současné trase Na Knížecí – Anděl – Klamovka – Kavalírka – Cibulka – Průchova – Šmukýřka.


Řepská operativní záloha, hradící pravidelný spoj linky 123, projíždí okolo zastávky Klamovka (13. 7. 2011)

1) – S dnešní ulicí Vidoulská (nachází se poblíž stanice metra Nové Butovice v nové kancelářské výstavbě) nemá nic společného, jedná se o nynější Karenovu ulici.