www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 253

Městská autobusová linka č. 253 se v síti pražské hromadné dopravy objevila postupně ve dvou podobách, přičemž se v každé z nich jednalo o linky odlišných charakterů, provozovaných v různých částech hlavního města. V obou dvou případech však její zřízení do určité míry souviselo s prodloužením či provozní úpravou trasy C pražské podzemní dráhy, přestože k ní po většinu doby své existence vlastně vůbec nevedla. Teprve v nedávné minulosti přejala v návaznosti na přerozdělení jednotlivých číselných intervalů různým druhům autobusových linek zcela jinou funkci.


Tři kačerovské kloubové Karosy B 941 E linky 253, zleva č. 6333, 6331 a 6294, v obratišti Smíchovské nádraží (6. 3. 2008)

Dne 8. listopadu 1980 vstupují v účinnost rozsáhlé trvalé změny vedení linek povrchové dopravy, týkající se především oblasti sídliště Jižní Město a přilehlého okolí. Termín není zvolen nikterak náhodně, ke stejnému dni je totiž zprovozněn jeden z dosud nejvýznamnějších úseků pražského metra, II.B Kačerov – Kosmonautů, přičemž nový kapacitní dopravní prostředek k sobě logicky stahuje velké množství autobusových linek, a naopak původní vytížené svazky linek, dříve vedené v jeho stopě, téměř stoprocentně nahrazuje. Celá rozsáhlá oblast sídliště však nemůže zůstat závislá pouze na metru, a proto i v nové síti autobusových linek nalezneme několik čistě lokálně obslužných spojů. Jedním z nich je i nově zřízená linka 253, vedená v trase Jižní Město – Kosmonautů – Zupkova1) – Družby – Protivova2) – Modrá škola – Kosmonautů – Jižní Město. Linka vyráží v celodenním a celotýdenním provozu, přičemž jsou obsluhovány oba dva směry tohoto polookruhu.


Nový nízkopodlažní SOR NB 18 č. 6805 stoupá od zastávky Písková vstříc sídlišti Na Beránku (16. 1. 2014)

Hlavní motivací nového linkového vedení na Jižním Městě byla snaha zamezit nárazovému přetěžování dlouhých tranzitních linek pouhou úsekovou frekvencí, čeho mělo být dosaženo jejich převedením z hlavních komunikací, vedoucích skrz sídliště, do méně významných vedlejších souběžných ulic (typicky oblast zachované vilové zástavby původní obce Háje okolo ulice Květnového vítězství), a přenechání rozvozu cestujících od stanic metra ke vzdálenějším osídleným lokalitám na zvláštních obslužných linkách, zřízených výhradně za tímto účelem. Do druhé jmenované skupiny spadají například nově zavedené či přesměrované linky 190 (polookruh Jižní Město – Šperlova – Jižní Město), 226 (od stanice Družby dále skrz sídliště k Jižnímu Městu), 239 (Libuš, masokombinát – Družby – Prašná – Jižní Město) či linka 253.


Kloubová Karosa B 741 č. 6066 sjíždí od zastávky Zátišská vstříc vltavskému břehu (30. 9. 2011)

Patrně pro nevhodnou volbu četnosti a počtu spojů, vedených na těchto krátkých napaječích, však pro místní usedlíky určené linky jimi nebyly příliš využívány (ti tak volili některé z mála zbylých průjezdných radiálních linek, obsluhující danou relaci, případně i delší pěší docházku od stanice metra), a tak se od tohoto systému postupnými úpravami upustilo. Právě linky 253 se týkají dvě, krátce po sobě jdoucí trvalé změny, nejprve je od 2. února 1981 polookružní charakter linky potlačen jejím zkrácením pouze do úseku Jižní Město – Kosmonautů – Zupkova – Družby – Protivova – Modrá škola – Kosmonautů, ani v této trase nezůstává provozována nijak dlouho, a hned následující rok, 27. listopadu 1982, je trvale zrušena a v části své trasy do určité míry nahrazena prodloužením nebo přesměrováním linek 227, 239 a 267.


Karosa B 931 č. 7305 na výlukovém vloženém spoji linky 253 míří do nástupní zastávky Poliklinika Modřany (5. 4. 2007)

Okolnosti, které linku s označením 253 do pražských ulic navrátily, opět souvisí s pražským metrem, potažmo s trasou C. Během 70. a 80. let se metro stávalo stále exponovanějším dopravním prostředkem, čím dál hlouběji zabředávajícím do systému městské hromadné dopravy, přičemž zejména trasa C, spojující s centrem sídlištní komplex Jižní Město, se v určitých provozních obdobích pomalu dostávala až na samotnou hranici svého výkonu. Některá nová sídliště v přilehlých oblastech tak pro zamezení jejího úplného přetížení nebyly napojeny autobusovými linkami k nejbližší stanici metra této trasy, jak dosud bylo zvykem, ale kromě klasických napaječů vznikaly i linky, mající za účel dovézt cestující ke vzdálenějším zastávkám dalších druhů dopravy – jedná se např. o linky 154 a 271, obsluhující sídliště Petrovice, linku 145 na sídlišti Košík, a konečně linky 153, 210 a 253 v oblasti Modřan.


Kačerovská Karosa B 941 č. 6230 sjíždí táhlým klesáním od zastávky Družná (17. 6. 2011)

Právě poslední tři jmenované spoje nabízely nově vystavěnému velkokapacitnímu obytnému celku alternativní spojení k trase metra B, které, ačkoli se tak na první pohled jevit nemusí, je dodnes atraktivní srovnatelnou cestovní dobou ve vztahu k centru města, ke kterému leží cílová stanice Smíchovské nádraží výrazně blíže. Námi sledovaná linka 253 se však obsluhy této relace ujímá až od 31. srpna 1987, kdy v přepravních špičkách pracovních dnů vyráží na trasu Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Černý kůň – Zátišská – Družná – Sídliště Modřany3) – Petržílova – Na Beránku. Společně s linkou 170 se též jedná o vůbec první formu obsluhy městskou hromadnou dopravou čerstvě osídlené části modřanského sídliště, dodnes nazývané Na Beránku.


Těsně před cílem své cesty, v zastávce Pavelkova, je zachycena Karosa B 741 č. 6065 (21. 12. 2004)

Poněkud překvapivě se lince 253 nestaly osudnými plány na spojení s jinou smíchovskou linkou, nýbrž snaha o koncentraci všech městských autobusových linek do co nejužšího číselného intervalu. 29. dubna 2017 je linka 253 ve své stávající podobě přečíslována na tehdy neobsazené číslo 190. Změna číselného označení je ale fakticky jedinou změnou, která danou linku k tomuto termínu postihla, žádný další parametr jako rozsah provozu nebo trasa modifikován není. Společně s linkou 253 se téhož data přeznačily i další městské autobusové linky, provedenou úpravou totiž dochází k uvolnění rozmezí čísel 251 – 299, která jsou ještě téhož roku zaplněna linkami školními.


Ulicí Československého exilu projíždí kloubový Citybus č. 6511 linky 253 (30. 9. 2011)

Se zahájením následujícího školního roku, tedy od 4. září 2017, je skutečně pod číslem 253 zřízena školní linka, obsluhující trasu Štěrboholy – Škola Dubeč. Nejedná se však o zbrusu nové spojení, fakticky jde pouze o přečíslování dříve provozované linky 553. Obdobně jako u ostatních, souběžně přečíslovaných školních spojů, ani v tomto případě nedochází oproti její předchůdkyni k žádné úpravě trasy, zachován zůstal i rozsah provozu, který představoval jeden ranní spoj v uvedeném směru a jeden spoj odpoledne zpět. Tomuto obsazení čísla 253 ale nijak dlouhý život dopřán nebyl, již k 1. září 20184) je provoz této školní linky trvale ukončen a nahrazen čerstvě prodlouženou a odkloněnou klasickou městskou linkou 228, která i tento dílčí přepravní vztah plně přebírá.


Od září 2017 se linka 253 do pražských ulic vrátila, tentokrát v podobě školní linky (30. 11. 2017)

Po obě období existence autobusové linky 253 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně tak jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodávek, oblíbené z raných porevolučních let. Z hlediska druhů vypravovaných vozidel je situace přeci jen o trochu zajímavější, standardní vozy se na lince držely během celé doby jejího angažmá na Jižním Městě a se shodnými vozidly i posléze obnovila provoz v oblasti Modřan. Od 4. září 1989 je však zahájen smíšený provoz standardních a článkových autobusů, které hned 4. prosince 1989 střídá výhradně vypravování kloubových vozů, trvající na lince až do jejího zrušení. Novodobé školní angažmá linky 253, trvající od 4. září 2017 do 1. září 2018, se naopak konalo plně v režii standardních vozů.


Nácestnou zastávku Nádraží Braník, umístěnou přímo před výpravní budovou, právě obsluhuje vůz 6129 (3. 6. 2005)

Je však nutné podotknout, že zejména v posledním desetiletí se na lince 253 často objevovaly vložené spoje, plnící úlohu náhradní dopravy za dočasně vyloučenou tramvajovou trať, na které byly zpravidla nasazovány autobusy běžné délky, ve standardních vozech byl také zpočátku 21. století veden víkendový provoz v období letních školních prázdnin, počínaje létem 2008 je však od této praxe upuštěno. S kloubovými autobusy se též pojí ještě jedna zajímavost, týkající se linky 253 – právě sem vyjel 30. června 1999 poslední běžně vypravený autobus typu Ikarus 280 č. 4544, příslušící provozovně Řepy, provoz této typové řady byl pak následující den definitivně ukončen formou slavnostního rozloučení, které proběhlo na nedaleké lince 215.


Karosa č. 6131 projíždí tramvajovou zastávkou ČSAD Smíchov, běžnými autobusovými spoji neobsluhovanou (21. 4. 2009)

1) – současná zastávka Ke Kateřinkám
2) – zastávka, později nazvaná Hněvkovského
3) – současný název Poliklinika Modřany
4) – během letních prázdnin linka provozována, s ohledem na svůj školní charakter, nebyla, posledním dnem faktického provozu linky se tak stal již 29. červen 2018