www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 196

Městská autobusová linka č. 196 plnila po drtivou většinu svého provozního života pouhou úlohu obousměrného špičkového napaječe metra, provozovaného po celé délce trasy v souběhu s dalšími, výrazně četnějšími spoji. Teprve nedávné změny posunuly význam linky do zcela jiné dimenze, je však nutné podotknout, že své nové úlohy příliš úspěšně neplní, o čemž svědčí i nenápadné omezování jejich provozních parametrů v dané části trasy, aniž by zároveň docházelo k jakékoli ekvivalentní náhradě.


Kloubový autobus Karosa B 741 č. 6062, zachycený během příjezdu do zastávky Novodvorská (12. 5. 2005)

V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Kačerov – Sokolovská, které se uskutečnilo dne 9. května 1974, proběhly rozsáhlé změny linkového vedení v širším okolí všech nově vystavěných stanic. Jednu z oblastí, kterou bylo nutné s novým nosným prvkem veřejné hromadné dopravy propojit, představovalo též sídliště Novodvorská. Místní obyvatelé dosud užívali především překryvné linky 244, spojující tento obytný celek přímo s centrem města, konkrétně s Václavským náměstím. Společně s otevřením pražského metra však dochází k zásadní transformaci sítě autobusových linek, neboť překryvná síť nemá v systému s kapacitním metrem již žádné opodstatnění, a tak je tato dosud velmi významná a žádaná relace zrušena (resp. v menší míře nahrazena novou autobusovou linkou 197) a cestujícím jsou nabídnuty napaječe, vedoucí k tramvajovým linkám v Braníku (106, 144) nebo spoje, mířící do nového přestupního terminálu Kačerov (106, 171). Poslední dvě jmenované linky pak od 12. května 1974 ve špičkách pracovních dnů doplňuje nově zřízená linka 196, obsluhující trasu Kačerov – V podzámčí – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova1).


Sychravé březnové ráno s kačerovskou Karosou B 741 č. 6067, právě přejíždějící kolej smyčky Radošovická (8. 3. 2013)

První úprava trasy na sebe nenechala dlouho čekat. Od 28. března 1978 se všechny její spoje prodlužují do trasy Kačerov – … – VÚ A. S. Popova – Ve Studeném – Ke Krči2) – Přístaviště, čímž v této relaci částečně posílila i stále existující linku 197, která na rozdíl od námi sledované 196 ještě několik dalších let bude pokračovat po nábřeží dále k centru města. Od 8. listopadu 1980 je zde kvůli omezení rozsahu provozu linky 171 zaveden mezi Kačerovem a VÚ A. S. Popova provoz i v sedlech pracovních dnů, hned k 6. dubnu 1981 jsou však z linky odebrány a opětovně začleněny do zmíněné linky 171. Na dlouhá léta (až do září 2012) se jedná o jediný případ, kdy linka vyjela i mimo období přepravních špiček.


Kloubová Karosa B 941 č. 6196 právě projela tramvajovou zastávkou ČSAD Smíchov (30. 10. 2009)

Od 17. května 1983 linka přestává být vedena okolo krčské nemocnice a je odkloněna po trase Kačerov – Michelský les3) – Nad Havlem – Višňová – Zálesí – … – Přístaviště, kde doplňuje tudy již vedenou linku 121. V následujících letech je pak drobně upraveno branické ukončení této linky, nejprve je od 15. prosince 1983 ukončena jednosměrným objezdem … – Ke Krči – Přístaviště – Modřanská4) – Ke Krči – … (je však nadále zachován status klasické linky se dvěma konečnými zastávkami Kačerov a Modřanská bez možnosti průvozu cestujících bez výstupu), od 8. června 1987 je pak linka zkrácena do podoby Kačerov – … – Ke Krči – Modřanská.


Současností linky 196 je smíšený provoz standardních i článkových autobusů (4. 5. 2013)

Již v závěru roku 1983 komunikační síť jižní části hlavního města obohatil nový most A. Zápotockého5), překlenující Vltavu mezi Braníkem a Zlíchovem. Prakticky vzápětí po jeho zprovoznění začal být využíván i městskými autobusovými linkami, které přes něj dovážely obyvatele pravobřežních lokalit do smíchovské oblasti, což ještě roku 1988 umocnilo úplné dokončení mimoúrovňové křižovatky na jeho severním vyústění. Od 1. září 1988 se do této skupiny přidává i linka 196, prodloužená do trasy Kačerov – Nad Havlem – Višňová – Zálesí – Novodvorská – VÚ A. S. Popova – Ve Studeném – Ke Krči – Modřanská – Lihovar – Smíchovské nádraží.


Nynější linka 196 zajišťuje též částečně obsluhu i Zahradního Města, např. prostřednictvím zastávky Jesenická (4. 3. 2013)

Další změna trasy nastala až s plošnou reorganizací linkového vedení v celé jižní oblasti města, proběhnuvším při příležitosti dlouho budovaného prodloužení tramvajové trati z Braníka do sídliště Modřany. Skutečnost, že ovlivnila i trasování linky 196, se tak může, vzhledem k faktu, že se jak před úpravami, tak po úpravách, oblasti Modřan vyhýbá širokým obloukem, jevit poněkud pozoruhodnou. Nejedná se však o nijak zásadní změnu, od 27. května 1995 opět obsluhuje zastávku Nemocnice Krč, zatímco opuštěný závlek přes Nad Havlem a Višňovou tentokrát přenechává odkloněné lince 203. Stále si však zachovává roli pouhého posilového spoje, provozovaného pouze ve špičkách.


Nízkopodlažní Citybus č. 6512 obsluhuje zastávku Vrbova, umístěnou před dnes již dostavěným autosalonem (20. 7. 2007)

Se značným odstupem času pak další změnu představoval soubor úprav linkového vedení, provedený při spuštění tzv. metropolitní sítě autobusů, které se uskutečnilo 1. září 2012. Po tomto datu se linka objevuje v trase Strašnická – Nádraží Strašnice – Korytná – Jesenická – V Korytech – Záběhlice – Chodovská – Michelská – Jemnická – Kačerov – … – Smíchovské nádraží. Svým prodloužením z Kačerova do oblasti Strašnic a Záběhlic tak cestujícím nabídla zcela nový přepravní směr, který jimi však zjevně nebyl příliš doceněn, neboť v této části trasy není dosud příliš využívána, proto bylo ještě během následujícího roku 2013 přistoupeno k výraznému omezení intenzity spojů mezi Kačerovem a Strašnickou.


Kvůli vyloučené trase metra A výjimečně linka 196 dojíždí po Vinohradské třídě až do terminálu Želivského (30. 9. 2012)

Ani po zmíněném oslabení provozu se ale autobusy linky 196 ve zmíněném úseku dostatečně nenaplnily svezeníchtivými cestujícími, což vyústilo při dalším termínu plošných trvalých změn, 15. října 2016, k opětovným úpravám vedení linky 196. Nevytížená část trasy do Záběhlic a Strašnic je zcela opuštěna a linka je nadále vedena v současné trase Kloboučnická – Michelská – Jemnická – Kačerov – Nemocnice Krč – Novodvorská – Jílovská – Ve Studeném – Lihovar – Smíchovské nádraží. Mezi zastávkami Kloboučnická a Kačerov je v provozu pouze v denním období pracovních dnů, ve zbylé části trasy mezi obratišti Kačerov a Smíchovské nádraží se nadále objevují spoje v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu.


Trasa linky 196 obsahuje i mimoměstsky vypadající úsek Vrbovy ulice (25. 9. 2012)

Provoz linky 196 je již od jejího zavedení neodmyslitelně spojen s autobusy pražského majoritního městského dopravce, Dopravního podniku hl. m. Prahy, respektive s jeho předrevolučními předchůdci. Stálost ohledně počtu dopravců, obsluhujících danou linku, je však bohatě vykompenzována vývojem nasazovaných druhů autobusů – zatímco těsně po svém zřízení roku 1974 vyráží ve standardních vozidlech, mezi zářím 1979 a březnem 1980 jsou poprvé všechny kurzy obsazeny novými kloubovými Ikarusy. Pomineme-li následující sporadické případy výjezdů těchto vozů, článkové autobusy se pak na linku nastálo vrací 27. května 1995, kde zůstávají až do 1. září 2012, kdy jsou z linky pro celkový nedostatek kloubových autobusů staženy. Provoz velkokapacitních vozů je pak částečně, pouze v pracovní dny, obnoven 4. března 2013, po 29. červnu 2013 jsou nadále nasazovány pouze na "dlouhé" spoje Smíchovské nádraží – Strašnická, přičemž zkrácené spoje z Kačerova na Smíchovské nádraží a celý večerní a víkendový provoz byly veden pouze v autobusech standardní délky. Po trvalých změnách z 15. října 2016 je rozdělení nasazovaných vozidel striktně určeno na kloubové autobusy v pracovní dny a standardní vozy o víkendech.


Karosa B 951 E č. 4060 právě sjíždí Vídeňskou ulicí od terminálu Kačerov vstříc Krči a Lhotce (31. 3. 2014)

1) – Zastávka VÚ A. S. Popova byla pojmenována po přilehlém výzkumném ústavu – dnes Výzkumný ústav železniční, a.s. (VÚZ), avšak zastávka se od roku 1995 jmenuje Jílovská.
2) – Nyní zastávka (od r. 2004) Branické náměstí
3) – současný název (od r. 2012) U Labutě
4) – pozdější název zastávky, resp. obratiště, je od roku 1995 Pobřežní cesta
5) – Nyní Barrandovský most.