www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 213

Městská autobusová linka č. 213 se po celou dobu svého provozu kontinuálně drží směru, vytýčeného již její prvotní trasou, pocházející z druhé poloviny sedmdesátých let dvacátého století, který dosud neopustila. Nejen stálost vedení této silně vytížené autobusové linky svědčí o významu tohoto vnitroměstského přepravního proudu, který je dlouhodobě zajišťován svazkem více souběžných linek, a ve výhledu je uvažováno s výstavbou tramvajové trati, vedené v jeho stopě. K dlouholeté páteřní ose, vytyčující vedení linky, je po nedávných úpravách doplněna i část trasy, zajišťující obsluhu okrajové, ale přesto se prudce rozvíjející, městské části.


Vršovický nízkopodlažní Citybus č. 3302 zanechává v pozadí zastávky Chodovská (19. 7. 2009)

Na jihovýchodě hlavního města, v prostoru dřívějších samostatných obcí Háje a Chodov, započala roku 1971 výstavba nového obytného celku, která si svým rozsahem a plánovaným počtem nově zřízených bytů ve své době nezadala se žádnou jinou stavební akcí tohoto typu. Nároky na síť povrchové dopravy však začaly povážlivě vzrůstat až po nastěhování prvních nájemníků po roce 1976 – právě tohoto roku vyráží například legendární jihoměstské "bagry" č. 190 a 206, svážející osadníky v neuvěřitelně krátkých intervalech nejkratší (a jedinou) možnou trasou ke stanici metra C Budějovická. Místní obyvatelé však netoužili cestovat pouze k metru, krom již existujících relací do Hostivaře a Petrovic je síť od 16. března 1977 doplněna o novou linku 213, jedoucí v rozsahu celodenního a celotýdenního provozu v trase Čechovo náměstí – Slavia – Bohdalec – Spořilov – Chodovec – Na sádce1) – Stavební plocha IPS2) – Betonárka3) – Sídliště Jižní Město4).


Pozůstatky reklamního nátěru s sebou neustále vozila Karosa B 931 č. 7403, zde za zastávkou Hlavní (10. 10. 2008)

První drobná úprava trasy nastává 12. února 1980, kdy je ve Vršovicích započata rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati na třídě Sboru národní bezpečnosti, což by samo o sobě sice představovalo pouhou výluku, linka 213 je však k tomuto datu trvale přeložena z ulice U vršovického hřbitova do souběžné Bohdalecké, čímž její trasa získává podobu Čechovo náměstí – Investa (Z)5) – Koh–I–Noor – Svahová – Bohdalec – … – Sídliště Jižní Město. Tentýž rok však pro Jižní Město znamená výrazné zkvalitnění obsluhy hromadnou dopravou, dochází ke zprovoznění úseku metra II.C Kačerov – Kosmonautů, přivádějící nový kapacitní dopravní prostředek do nitra dokončeného sídlištního celku. Souběžně s otevřením další části podzemní trasy jsou dne 8. listopadu 1980 provedeny rozsáhlé změny mnoha navazujících autobusových linek, přičemž právě linka 213 je upravena převedením na třídu Šmídkého (nyní ul. Opatovská) do trasy Čechovo náměstí – … – Litochlebské náměstí – Družby – Zupkova6) – Kosmonautů – Jižní Město.


Dosluhující Karose B 732 č. 5750, zachycené v obratišti Jižní Město, zbývají poslední týdny provozu (30. 8. 2010)

Trasa C však není jediná, která v průběhu roku 1980 zaznamenává přírůstek délky. Ještě téhož roku se druhá soudobá linie metra, trasa A, přibližuje tentokráte severnímu konci linky 213 – dne 19. prosince 1980 se uvádí do provozu úsek II.A Náměstí Míru – Želivského, přičemž právě u stanice Želivského vyrůstá významný přestupní terminál, určený pro městskou i dálkovou autobusovou dopravu. Ani linka 213, jejíž dosavadní konečnou dělí od nového terminálu jen něco málo přes jeden kilometr, nezůstává opomíjena, a od 20. prosince 1980 je prodloužena do trasy Želivského – Bělocerkevská – Kodaňská – Koh-I-Noor – Bohdalec – … – Jižní Město. Společně s dalším termínem plošných trvalých změn, tentokrát k příležitosti vestavění nové stanice metra Strašnická do dosud manipulační části trasy, vedoucí do hostivařského depa, se po jejím otevření dne 12. července 1987 na lince 213 obnovuje při jízdě k Želivského jednosměrné zajíždění k Investě, resp. Chemapolu7) v obdobném smyslu, v jakém se uskutečňovalo do února 1980.


Prostorem křižovatky ulic Kodaňská x Dvacátéhoosmého pluku již linka 213 v trvalém stavu neprojíždí (25. 3. 2005)

Ve své době poměrně kontroverzní úprava proběhla k 19. dubnu 2005. Organizátor systému Pražské integrované dopravy tohoto dne přistoupil k trvalému převedení linky 213 do trasy Želivského – Slavia – Bohdalec – … – Jižní Město, což sice znamenalo zrušení zajíždění do nitra Vršovic, na druhou stranu však v nové trase představovala pro tranzitující cestující výrazně rychlejší spojení. Dlužno podotknout, že vzhledem k dlouhodobě probíhající (duben – září 2005) rekonstrukci mostního objektu v Moskevské ulici by alespoň dočasné odklonění linky 213 bylo bezesporu nevyhnutelné, takto alespoň v očích běžných cestujících byla celá úprava vyvolána na první pohled zjevnou příčinou a přechod mezi oběma trasami tak proběhl bezproblémově a plynule.


Čerstvě pro autobusy městské hromadné dopravy vybudovaná komunikace nedaleko smyčky Spořilov (21. 9. 2010)

Snaha o posílení autobusového provozu do Křeslic a Pitkovic, na jejichž katastru v posledních letech stále probíhá čilá bytová výstaba, na niž síť hromadné dopravy dlouhodobě adekvátně nereaguje, stejně jako záměr, spočívající ve zpřehlednění linkového vedení v jihovýchodní části města, spojený s nabídnutím nových alternativních spojení, stál za úpravou trasy linky z 29. dubna 2017. K tomuto termínu je linka 213 prodloužena do současné trasy >Želivského – Slavia – Bohdalec – Chodovská – Spořilov – Chodovec – Chodovská tvrz – Litochlebské náměstí – Opatov – Ke Kateřinkám – Háje – Jižní Město – Křeslice – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Nádraží Uhříněves. Lince zůstává zachován celodenní a celotýdenní rozsah provozu, v čerstvém přírůstku trasy, mezi konečnými Jižní Město a Nádraží Uhříněves, který převzala od zrušené linky 232, je však po většinu provozních období vedena pouze přibližně polovina spojů8).


SOR NB 12 č. 3737, zachycený poblíž žst. Praha-Uhříněves, kam linka 213 dojíždí od roku 2017 (20. 10. 2017)

Osa Jižní Město – Spořilov – Vršovice – Vinohrady patří již od zřízení linky 213 k jedné z vůbec nejexponovanějších autobusových spojnic, projevující se zejména skutečností, že po většinu dobu její existence docházelo k jejímu téměř dokonalému kopírování některou další souběžnou posilovou linkou, provozovanou v obdobné intenzitě spojů – do této kategorie spadají bývalé linky č. 135, 260, 270, v současnosti je doplňována linkou 136. Během několika posledních let získává reálné obrysy také záměr dovést na Jižní Město tramvajovou trať právě ve stopě nynější autobusové linky 213, kterou by kapacitní kolejový prostředek hromadné dopravy zcela nahradil.


V pražském provozu raritní SOR BN 12 č. 3999 linky 213 právě opustil zastávku Litochlebské náměstí (28. 2. 2014)

S linkou 213 byl po dlouhá léta neodmyslitelně spjat provoz kloubových autobusů, neboť počínaje 12. únorem 1980 představovala prakticky jedinou baštu první série vršovických kloubových autobusů Ikarus 280, po jejich vyřazení sem následně autobusy tohoto typu vypravovala provozovna Kačerov. Článkové autobusy však na linku 213 naposledy vyráží 17. listopadu 1995, od následujícího dne linku obsluhují vozidla standardní délky, pouze v rámci prázdninového provozu let 1996, 1997, 1998 a 1999 se sem dočasně vrací. Velkokapacitní autobusy se na lince 213 poté objevovaly pouze sporadicky, obvykle ve spojitosti s částečným vyloučením trasy metra C, kdy je linka cestujícím cíleně nabízena jako alternativní forma náhradní dopravy.


Nepříliš běžný výjezd kloubového vozu, konkrétně hostivařské Karosy B 941 E č. 6337, na linku 213 (30. 12. 2013)

Jak již bylo zmíněno, po celou dobu existence linky 213 je její provoz zajišťován Dopravním podnikem, vypravujícím sem autobusy postupně z provozoven Kačerov a Vršovice, novinkou posledních několika málo let jsou též občasné výskyty hostivařských pořadí. Není zde tedy doložen žádný případ výpomoci autobusů místních poboček státního podniku ČSAD, stejně jako se lince vyhnuly chaotické pokusy o převedení části výkonů na soukromé dopravce a větší či menší živnostníky, známé zejména z počátku 90. let. Jedinou výjimku v novodobé historii představuje čtvrtek 16. června 2011, kdy kvůli generální stávce odborů většiny veřejných společností došlo k poměrně výraznému omezení provozu linek Dopravního podniku hl. m. Prahy, právě v případě linky 213 se však podařilo nepracující řidiče úspěšně nahradit zaměstnanci privátních společností a většinu plánovaných spojů tak obsloužili dopravci ČSAD Polkost, s.r.o., Veolia Transport Praha, a.s. a Veolia Transport Východní Čechy, a.s.


Linkový autobus Karosa C 954 CRI 35-42 nahrazuje nejedoucí spoje pražského Dopravního podniku (16. 6. 2011)

1) – nyní zastávka Chodovská tvrz
2) – později zastávka IPS, následně Modrá škola
3) – nyní zastávka Háje
4) – současné obratiště Jižní Město
5) – linka 213 se na Čechově náměstí ukončovala "blokovým objezdem" … – Čechovo náměstí – Kodaňská – Investa – Koh–I–Noor – …; zast. Investa, později přejmenovaná na Chemapol, odpovídá nynější zastávce Kavkazská v Kodaňské ulici
6) – současná zastávka Ke Kateřinkám
7) – různé zdroje uvádí k 12. červenci 1987 dva různé názvy této zastávky – Investa nebo Chemapol
8) – spoje, co obsluhují i úsek mezi zastávkami Jižní Město a Nádraží Uhříněves, nezajíždí do zastávky Jižní Město