www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 244

Pražská autobusová linka čísla 244 po většinu svého aktivního života působila jako běžný spoj městské hromadné dopravy, svážející nejkratší možnou trasou, která v běhu času nedoznávala nijak závratných změn, obyvatele odlehlé čtvrti s civilizovanějšími částmi hlavního města. Teprve během několika posledních let však v oblasti její působnosti postupně došlo k několika pokusům o plošnou reorganizaci linkového vedení, a nový smysl tohoto spoje v přebudovaném systému povrchové dopravy se podařilo nalézt teprve na několikátý pokus.


SOR NB 12 č. 3642 se právě stáčí od zastávky Na Viničkách směrem ke konečné Sídliště Radotín (11. 3. 2014)

Vůbec první obsazení čísla 244 přísluší nočnímu autobusovému spoji, který v trase Václavské náměstí – Výtoň – Výzkumný ústav A. S. Popova1) – Novodvorská od 3. června 1967 zajišťoval o exponovaných nocích na sobotu a neděli nepřetržitou obsluhu jednoho z nejstarších pražských panelových sídlištních celků. Zanedlouho, k 6. lednu 1969, je trasa této linky prodloužena z dosavadní konečné Novodvorská dále přes zastávku Nemocnice Krč až ke konečné Kačerov, zároveň též dochází k rozšíření rozsahu provozu na všechny noci během týdne. Aby zůstalo zachováno oboustranné napojení na noční tramvajové linky, je po zrušení tramvajové trati na Kačerov od 19. října 1970 prodloužena až na Budějovické náměstí. V uvedené podobě však k 1. únoru 1971 linku 244 opouštíme, neboť k tomuto datu, spojenému s plošným přeznačením mnoha linek pražské autobusové sítě, získává nové číselné označení 344.


Řepský Citybus č. 3046 projíždí Nádražní ulicí, nedaleko nácestné zastávky Lihovar (23. 3. 2004)

Autobusy čísla 244 však z pražských ulic k tomuto termínu nemizí, stejného dne, tj. 1. února 1971, dochází k plošnému přeznačení linek tzv. překryvné sítě, do čerstvě uvolněné číslené řady 200 – 299. Jmenované opatření je aplikováno i na tehdejší linku 144, která je beze změny trasy (Václavské náměstí – Výtoň – Výzkumný ústav A. S. Popova1) – Novodvorská) přečíslována na svůj ekvivalent, číslo 244. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala jízdné v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Kloubová Karosa č. 6214 právě opouští zastávku Dostihová, kterou nyní linka 244 již neobsluhuje (9. 3. 2009)

Úplné tarifní odlišení překryvných linek, stejně tak jako vydržování vlasní číselné řady, určené výhradně pro tento druh spojů, však nemělo dlouhého trvání. V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Sokolovská – Kačerov, došlo jednak ke sjednocení tarifu, který byl změněn na nepřestupný s jednotnou sazbou 1 Kčs, a dále k výraznému omezení překryvné sítě autobusových linek – některé byly zcela zrušeny, jiné svou trasu značně změnily, a zbylé exempláře téhož druhu pouze změnily své číselné označení zpět do stovkové řady. Právě pro relaci, kterou dosud obsluhovala autobusová linka 244, však v novém systému již nezbývá místo, a tak je k 9. květnu 1974 zcela zrušena. Pražané však nezůstávají o autobusy s tímto označením ochuzeni nijak dlouho, během několika dalších let se v jiné části hlavního města opět objeví.


Na odklonové trase ve Slivenci je zachycen kačerovský Citybus č. 3379 linky 244 (4. 6. 2013)

Pomineme-li dlouhodobou existenci místního přívozu přes řeku Berounku, jehož až počátkem devadesátých let dvacátého století nahradila nově zřízená lávka pro pěší, lze konstatovat, že prvním prostředkem hromadné dopravy, který měl pro spojení Radotína se světem praktický význam, se stala železnice. Již 14. července 1862 zahájila provoz Česká západní dráha, jejíž součástí byla i železniční stanice, umístěná přímo v jádru obce. Prakticky okamžitě se na trati objevilo několik párů osobních vlaků, nabízejících spojení jak směrem k Praze, tak i opačně k Berounu. V průběhu následujících let se počet provozovaných spojů nadále zvyšoval, a v dnešní době je na této trati veden velmi intenzivní provoz osobních vlaků různých vrstev, přičemž ve špičkových obdobích je v relaci Radotín – centrum Prahy dosahováno dokonce až desetiminutového intervalu.


Řepská Karosa B 731 č. 7247, obsluhující nácestnou zastávku Nádraží Radotín (19. 9. 2003)

Autobusová doprava se do Radotína dostává až v období po druhé světové válce, kdy státní podnik ČSAD postupně zavádí několik nových linek, rozbíhajících se od zdejší železniční stanice do dalších okolních obcí. Mnohé z nich odpovídají pozdějším městským linkám, neboť vzniká spojení např. se Zbraslaví nebo Slivencem, v dalších autobusových linkách, jedoucích západním směrem, např. na Třebotov a Černošice, lze nalézt i předchůdkyně dnešních spojů integrované dopravy. Pouze hlavní radiální směr ke středu Prahy zůstává tímto dopravním prostředkem neobsloužen, a jediné, avšak kvalitní, přímé spojení, nadále zajišťuje železnice.


Pod pražským vyústěním Lahovického mostu právě projíždí kačerovská Karosa B 732 č. 5903 (21. 10. 2011)

Až několik let po pohlcení Radotína hlavním městem dochází k jeho plnohodnotnému pokrytí autobusovými linkami hromadné dopravy, v jehož rámci je zahrnut i základní radiální směr. Dne 29. prosince 1979 vyráží nová linka 244, obsluhující v klasickém režimu celodenního a celotýdenního provozu trasu Lihovar – Malá Chuchle – Dostihová – Lahovičky – Prefa Radotín2) – Technometra3) – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín. V nejbližších následujících letech linku postihla pouze jediná trvalá změna trasy, která nastala v souvislosti se zprovozněním prvního úseku trasy metra B – od 3. listopadu 1985 cestující dovezla až k nově vystavěnému terminálu městské dopravy Smíchovské nádraží.


Nízkopodlažní Citybus č. 3220 v závěrečném úseku trasy, těsně za zastávkou Lihovar (27. 8. 2010)

Stabilní poklidný provoz linky 244 narušilo až zřízení částečně souběžné linky 204, která nejprve od 1. září 2004 převzala některé její spoje, zprvu pouze ve směru ze Smíchovského nádraží, od 1. září 2007 i ve směru opačném. Mnohem silnější dopad však měla úprava provozu, která proběhla následující rok. K termínu celostátních změn JŘ dne 14. prosince 2008 se organizátor systému Pražské integrované dopravy pokusil všechny autobusové linky mezi Smíchovem a Radotínem výrazně omezit, přičemž právě linku 244 postihlo úplným zrušením víkendového a večerního provozu mezi konečnými Smíchovské nádraží a Nádraží Radotín. v těchto vedlejších provozních obdobích tak zůstával zachován pouze úsek Nádraží Radotín – Sídliště Radotín, jehož cílem bylo svážet místní obyvatele pouze k železniční stanici, odkud dále mohli pokračovat pouze po přestupu na osobní vlaky.


V manipulační zastávce Sídliště Radotín právě vyčkává kloubová Karosa B 941 č. 6229 (31. 3. 2009)

K částečnému napravení vzniklé situace dochází již k 8. březnu 2009, kdy vstupuje v účinnost další verze linkového vedení v přilehlé oblasti. Přestože je její součástí obnovení celotýdenního provozu linky 244 v celé trase až do terminálu Smíchovské nádraží, zlepšení v mimošpičkových obdobích je vyrovnáno oslabením provozu během pracovních dnů, neboť je zároveň přistoupeno k trvalému zrušení souběžné linky 204, a to bez odpovídajícího posílení zachované linky 244 o chybějící spoje. Po přechodnou dobu tak celý Radotín, nepočítaje v to bezprostřední okolí místní železniční stanice, zůstal odkázán pouze na provoz linky 244 ve skutečně neatraktivních intervalech, které např. v odpolední špičce pracovních dnů činily 30 minut. Částečná stabilizaci situace přináší až prodloužení linky 172 do Radotína od 1. května 2009.


Ani Dostihovou ulicí, kudy projíždí vůz č. 4136, nikdy pravidelná trasa linky 244 nevedla (26. 4. 2011)

Poslední provedená úprava opět vytvořila zdánlivý souběh linek 172 a 244, které sice obě spojovaly terminál Smíchovské nádraží s Radotínem, navzájem se však odlišovaly přímým vedením po Strakonické ulici (244) nebo zajížděním do jádra Velké Chuchle. Provoz linky 244 ale ospravedlňovala pouze obsluha nácestné zastávky Přeštínská, pro kterou představovala jediné smysluplné spojení s vnějším světem, zbytek její trasy byl obsluhován bezpočtem dalších souběžných autobusových linek, směřujících na Zbraslav. Po její dodatečné výstavbě na trase tehdejší linky 172 mohlo být konečně přistoupeno ke zrušení jedné z nich. Ačkoli se však logicky zvolila stopa přes Velkou Chuchli, městská část Praha–Radotín úspěšně prosadila zachování letitého číselného označení 244, což k 11. prosinci 2011 vyústilo v trvalé zrušení linky 172 a převedení linky 244 do trasy Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Velká Chuchle – Závodiště Chuchle – Vrážská – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín, kterou dříve linka 172 obsluhovala.


Karosa B 732 č. 5821 právě užívá novou ulici Mezichuchelská, nabízející alternativu k páteřní Strakonické (11. 5. 2012)

Na sklonku roku 2015 se na přejezdu přes železniční trať ve Velké Chuchli událo několik potenciálně nebezpečných incidentů, při nichž zůstaly autobusy hromadné dopravy v jeho prostoru i v momentě, kdy docházelo k jeho uzavření přijíždějícím vlakem. Adekvátní reakcí ze strany odpovědných orgánů, kterou představovala změna místní úpravy provozu, se tak k 4. lednu 20164) zároveň znemožnilo odbočení pravidelné autobusové linky z Velké Chuchle k Radotínu a zpět, což vyvolalo nutnost odklonit zde provozovanou linku 244 zcela mimo Velkou Chuchli. Od tohoto termínu tak zůstává linka provozována v současné trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Starolázeňská – Závodiště Chuchle – Vrážská – Nádraží Radotín – Sídliště Radotín, obsluhu nitra Velké Chuchle zároveň přenechává odkloněné lince 172, v jejíž prospěch taktéž prochází mírným omezením intenzity spojů.


Poslední den midibusového provozu na lince 244 zajistil kačerovský Ikarus E-91 č. 3901 (7. 3. 2009)

Linka 244 do pražských ulic nevyráží ihned pod taktovkou majoritního městského dopravce. Od svého zřízení dne 29. prosince 1979 je obsluhována autobusy místních poboček státního podniku ČSAD, které zde drží monopol až do 2. listopadu 1985. V období od 3. listopadu 1985 je následně provozována souběžně jak Dopravním podnikem, tak ČSAD, jehož vozy se zde objevují až do 31. prosince 1990, kdy je linka Dopravnímu podniku předána definitivně. Zajímavá je i problematika vypravovaných druhů vozidel, těsně po zahájení provozu je obsluhována vozy standardní délky, od 3. listopadu 1985 do 28. února 1998 je naopak vypravována kloubovými autobusy, které sem za dob svého působení nasazoval i místní závod ČSAD. Znovu se na vybraných spojích v pracovní dny plánovaně objevovaly článkové vozy i mezi 8. březnem 2009 a 1. květnem 2009, naopak zkrácené spoje pouze mezi Nádražím Radotín a Sídlištěm Radotín v rozmezí od 14. prosince 2008 do 7. března 2009 obsluhovaly midibusy.


K radotínskému nádraží právě odbočuje nízkopodlažní Citybus č. 3405 (20. 5. 2016)

1) – nyní zastávka Jílovská
2) – současná zastávka Přístav Radotín
3) – odpovídá dnešní zastávce Vrážská
4) – zpočátku se jedná pouze o dočasnou změnu, od 1. května 2016 je ale odklon mimo Velkou Chuchli prohlášen za trvalou trasu