www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 150

Autobusová linka 150 prošla v průběhu uplynulých pětačtyřiceti let překotným vývojem, během něhož se z původní podoby krátkého lokálního napaječe, spojujícího ještě nepříliš zalidněné Modřany s návaznými tramvajovými linkami u branické železniční stanice, vyprofilovala až do nynější kapacitní radiální linky, protínající hned několik městských částí. Zejména ty úpravy jejího trasování, pocházející z posledních let, posílily její roli v několika významných relacích natolik, že je dnes pro každodenní dojížďku desetitisíců místních obyvatel prakticky nepostradatelná.


Karosa B 941 č. 6276, za níž se otevírá panorama sídl. Na Beránku, opouští zastávku Poliklinika Modřany (30. 8. 2011)

V rámci postupného plošného snižování docházkové vzdálenosti na území celého hlavního města, ke kterému byly k 1. lednu 1968 do té doby samostatné Modřany připojeny, došlo zanedlouho k zavedení spojů městské hromadné dopravy i do prvorepublikové kolonie Tyršova čtvrť, ležící severovýchodně od jádra starých Modřan. Dne 20. ledna 1969 tak v trase Nádraží Braník – Černý kůň – Belárie – Jiráskovo náměstí1) – Šárkova2) – Modřany, Tyršova čtvrť vyjíždí nová autobusová linka č. 150, ve které kromě obsloužení nových lokalit také částečně posiluje již existující linky 106 a 117.


Nízkopodlažní Citybus č. 3260 projíždí křižovatkou Benešovská x U zdravotního ústavu (7. 6. 2011)

Následující úpravy trasování linky souvisí až s postupující výstavbou nových velkokapacitních panelových sídlišť, která se nevyhnula ani Modřanům. Od 30. srpna 1982 je z obratiště Tyršova čtvrť prodloužena přes zastávky Družná a Sovětské armády3) na konečnou Sídliště Modřany4). Přesně o rok později, k 1. září 1983, pak pokračuje dál přes zastávky Poljanovova a J. Jovkova do nově zřízeného obratiště Modřany, U otočky5), nacházejícího se až na samotném jihovýchodním konci nové zástavby, která už dále směrem k Libuši nepokračovala.


Karosa B 731 č. 7158, stejně jako starý most přes Botič v Michelské ulici, již široké veřejnosti neslouží (6. 3. 2008)

Okolnosti, které vedly k další trvalé změně vedení linky, souvisí s čerstvě otevřeným pražským metrem, potažmo s trasou C. Během 70. a 80. let se metro stávalo stále exponovanějším dopravním prostředkem, čím dál hlouběji zabředávajícím do systému městské hromadné dopravy, přičemž zejména trasa C, spojující s centrem osídlené sídlištní komplexy na jihu města, se v určitých provozních obdobích pomalu dostávala až na samotnou hranici svého výkonu. Některým novým sídlištím v přilehlých oblastech tak pro zamezení úplného přetížení této trasy byly nabídnuty nové linky, které oproti dosavadní praxi nevedly k nejbližší stanici metra této trasy, jak dosud bylo zvykem, ale kromě klasických napaječů vznikaly i linky, mající za účel dovézt cestující ke vzdálenějším zastávkám dalších druhů dopravy – jedná se např. o linku 145 na sídlišti Košík, linky 154 a 271, obsluhující sídliště Petrovice, a v případě Modřan o linky 153, 210 a 253.


Bezejmenná spojovací komunikace u tramvajové smyčky Spořilov hostí Karosu B 931 č. 7441 (13. 8. 2012)

Právě zmíněná linka 153, zavedená dne 1. září 1986, vyrazila na trasu Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Družná – Sídliště Modřany – Poljanovova – Modřany, U otočky. Již na první pohled je patrné, že v úseku mezi nádražím v Braníku a modřanským sídlištěm jsou obě linky, námi sledovaná 150 a nově zřízená 153, s výjimkou zkratky, kdy je 153 vedena přes zastávku Zátišská, umístěné v nově zřízené ul. Pětiletky (dnes Československého exilu), ve značném souběhu, a proto je ke stejnému dni, tj. k 1. září 1986, trasa linky 150 upravena do podoby Nádraží Braník – Černý kůň – Belárie – Baumanské náměstí – Tyršova čtvrť – Ke schodům – Modřany, Labe.


Hostivařská kloubová Karosa B 741 č. 6156 stoupá vzhůru k sídlišti Na Beránku (16. 1. 2014)

Předcházející úpravu částečně anuluje změna, uskutečněná 14. ledna 1989, odklánějící linku ze zastávky Ke Schodům opět přes zastávky Sovětské armády, Sídliště Modřany a Kolarovovu ulici, tentokrát se však neotáčí zpět již na konečné U otočky, ale pokračuje dále přes zastávky Levského a Observatoř až do obratiště Sídliště Libuš. Toto z dlouhodobého hlediska kuriózní trasování však nemá nikterak dlouhého trvání, a ještě téhož roku, od 17. října 1989, oblast Libuše opouští a její vedení se upravuje do podoby Nádraží Braník – … – Tyršova čtvrť – Sídliště Modřany – Násirovo náměstí.


Karosa B 732 č. 5889 sjíždí Soběslavskou ulicí pryč od terminálu Želivského (23. 7. 2012)

O rok později, 20. prosince 1990, je upraveno vyústění této linky z vilové Tyršovy čtvrti do ulice Československého exilu způsobem, který zůstává u takto vedených spojů zachováno dodnes – směrem od Tyršovy čtvrti k Poliklinice Modřany projíždí ulicí Na Cikorce (kde je ke stejnému dni zřízena nová zastávka Na Cikorce), naopak dosud obsluhované zastávky Družná a Ke Schodům jsou nyní součástí pouze protisměrných spojů. Bez dalších změn pak zůstávala provozována dalších téměř pět let.


Kloubový SOR NB 18 č. 6626 na výlukové trase projíždí Pekárenskou ulicí (12. 7. 2011)

Modřany sice po dlouhá léta byly obsluhovány pouze autobusovými spoji městské či příměstské dopravy a v menší míře též železnicí, avšak již od zahájení výstavby sídliště v této lokalitě existoval předpoklad budoucího napojení na tramvajovou síť výstavbou nové, zčásti rychlodrážní tramvajové tratě. Ta se v trase Nádraží Braník – Levského skutečně od 27. května 1995 uvedla do provozu, čímž vyvolala rozsáhlé změny autobusových linek v celém širším okolí, některé byly zcela zrušeny, zatímco jiné spoje prošly větší či menší úpravou. Linka 150 se však při této příležitosti mění z celotýdenně provozovaného napaječe tramvajových linek na špičkový napaječ metra, podél něhož nově kromě Modřan leží i další zajímavé lokality, a dále je provozována v trase Kačerov – Nemocnice Krč – Lhotka – Sídliště Lhotka – Labe – Zátišská – Černý kůň – Nádraží Braník.


Raritní Citybus č. 3004 na počátku své trasy, v zastávce Poliklinika Modřany (foto: Petr Blažek, 31. 10. 2008)

Srpen roku 2002 znamenal pro hlavní město Prahu kromě notoricky známých povodní též jednu z dalších úprav autobusové sítě. Dlouhodobě přetěžovaná osa Michle – Kačerov – Lhotka – Modřany, obsluhovaná tehdy pouze linkou 139 a v dílčích úsecích též linkami 106 a 182, si již několik let žádala posílení o další spoje, k čemuž byla využita právě linka 150. K mimořádnému termínu trvalých změn 31. srpna 20026) se trasa linky 150 výrazně prodloužila do podoby Kloboučnická – Michelská – Na Rolích6) – Kačerov – Nemocnice Krč – Lhotka – Sídliště Lhotka – Labe – Družná – Poliklinika Modřany. Jelikož přímo u zastávky Poliklinika Modřany není zřízeno žádné obratiště, autobusy tady ukončené trvale manipulačně dojížděly až do prostoru nedalekých zastávek Čechova čtvrť, vystavěných již dříve zejména pro případné využití náhradní dopravou za zde provozované tramvaje. Od 14. prosince 2003 je v zastávce Čechova čtvrť umožněn nástup cestujících.


Dožívající Karosa B 731 č. 7039 v prostoru dnes již přebudované křižovatky Michelská (27. 7. 2004)

Již od podzimu roku 2008 prezentoval tehdejší organizátor systému Pražské integrované dopravy záměr nabídnout cestujícím ze širokého okolí alternativní trasu, spojující Lhotku, potažmo Kačerov, se stanicí metra Želivského, oproti tehdy již existující lince 139 lišící se vedením kilometricky i časově kratší trasou přes zastávky Plynárna Michle, Chodovská a Slavia. Při první projednatelné příležitosti, k 1. září 2009, tak v oblasti dochází k plošným změnám linkového vedení, které linku 150 ovlivňují jejím prodloužením do trasy Želivského – Slavia – Chodovská – Plynárna Michle – Michelská – … – Poliklinika Modřany, respektive Čechova čtvrť. Pro zajištění maximální možné atraktivity tohoto spojení je též podstatně rozšířen rozsah jejího provozu – přestože stále obsahuje spoje, vedené pouze ve špičkách pracovních dnů, jedná se o velmi dlouhé špičky, které pouze v případě linky 150 zahrnovaly například i odjezdy z konečných po 2015 hod., což v síti pražských městských autobusových linek nemělo a dodnes nemá obdoby.


Vršovická Karosa B 931 č. 7377 projíždí přes exponovanou křižovatu Slavia (18. 10. 2011)

Zatím poslední změna vedení linky nastala při příležitosti spuštění tzv. metropolitní sítě PID, proběhnuvší k 1. září 2012. Součástí této plošné revoluce, která zasáhla do trasování značného množství stávajících autobusových linek, bylo v oblasti Modřan neopodstatněné vzájemné prohození tras autobusových linek 139, 150 a 205, což vedlo k trvalému prodloužení linky 150 do současné trasy Želivského – Slavia – Chodovská – Plynárna Michle – Michelská – Jemnická – Kačerov – Nemocnice Krč – Lhotka – Sídliště Lhotka – Labe – Družná – Poliklinika Modřany – Petržílova – Na Beránku, ve které je provozována celodenně a celotýdenně. Za zmínku stojí skutečnost, že již v září 2002 linka začala projíždět zastávkami Zálesí, Sulická a Novodvorská, ležícími na její trase, přičemž tento částečně zrychlený charakter si nezávisle na dalších provedených změnách uchovala až do 15. října 2016, kdy se zastávky Zálesí a Novodvorská v jízdním řádu této linky znovu objevily.


Jeden z nejnovějších autobusů SOR NB 18 č. 6826 míří k zastávce Tylova čtvrť (16. 1. 2014)

Po celou dobu existence autobusové linky 150 byla obsluhována výhradně autobusy pražského Dopravního podniku, přičemž ani v rámci plošných výpomocí z období konce 80. let není doloženo vypravení žádného autobusu lokálních závodů ČSAD, stejně jako použití autobusů nejrůznějších soukromých dopravců ve formě subdodavatelů, oblíbené z raných porevolučních let. Až do 31. srpna 2012 byly na linku plánovaně nasazovány standardní autobusy, od 1. září 2012 naopak vozy kloubové, přesto však bylo již dříve možné zaregistrovat sporadické výjezdy článkových autobusů, zejména v souvislosti s výlukami tramvajové tratě do Modřan nebo prázdninového provozu. Počátkem nového tisiciletí patřila linka 150 k nepříliš početné skupině spojů, na které se často vypravovaly kačerovské linkové autobusy Karosa C 734 – autobusy tohoto typu dále často obsluhovaly zejména linku č. 129, vedené po Strakonické ulici, a od termínu zprovoznění tramvajové tratě na Barrandov též linku 247.


Kačerovská linková Karosa C 734 č. 5972 v přestupním terminálu Nádraží Braník (léto 2002)

1) – pozdější zastávka Baumanské náměstí, dnes zrušena
2) – přibližně v místech současné zastávky Darwinova
3) – nyní zastávka Tylova čtvrť (nezaměňovat s Tyršovou čtvrtí)
4) – nynější zastávka Poliklinika Modřany
5) – postupně současné zastávky Modřanská rokle, U libušského potoka a Sídliště Modřany
6) – linka 150 nadále vyjížděla pouze ve špičkách pracovních dnů, první den reálného provozu je tedy 2. září 2002
7) – nyní zastávka Jemnická