www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 191

Pražská autobusová linka veřejné dopravy č. 191 již přes čtyřicet let zajišťuje obsluhu v relaci, která v běhu času kupodivu nedoznala nijak výrazných úprav. Ty nastávaly pouze sporadicky, zejména při několika málo významných příležitostech, obvykle spojených se zprovozněním dalšího úseku pražské podzemní dráhy. V nedávné době se však právě tato linka dočkala nebývalé mediální publicity, díky níž se nakrátko stala kuriózním symbolem vhodnosti a smysluplnosti čerstvě provedených plošných změn linkového vedení na celém území hlavního města.


Řepská Karosa B 731 č. 7252, obsluhující tůrové pořadí linky 191, klesá Podbělohorskou ulicí do Košíř (13. 7. 2011)

Dne 3. prosince 1973 síť linek pražské městské hromadné dopravy obohacuje nově zřízená linka 191, vyrážející v režimu klasického celodenního a celotýdenního provozu na trasu Náměstí Sovětských tankistů1) – Hřebenka – Spartakiádní2) – Stadion Jih3) – Rozýnova – U Ladronky – Vypich. Nově je tak obsloužena vilová oblast Břevnova podél parku Ladronka, stejně je tak zkvalitněno exponované spojení strahovského stadionu a přilehlých vysokoškolských kolejí se Smíchovem, kde posiluje již přes rok takto trasovanou autobusovou linku 176, která v této stopě nahradila poslední provozovanou pražskou trolejbusovou trať.


Tehdy ještě výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 191 s vozem 6548, zachyceným v Ankarské ul. (30. 4. 2010)

Z nejbližších následujících úprav lze například uvést drobné přeložení trasy z nyní již neexistující části Tomanovy ulice do souběžné ul. Skokanské, vyvolané v druhé polovině 70. let výstavbou nového televizního vysílače. Další, významnější trvalá změna, linku kupodivu nepotkala v prvním myslitelném termínu, který by logicky představovalo zprovoznění prvního úseku trasy metra A, spojené s rozsáhlými úpravami linkového vedení povrchové dopravy v bližších i vzdálenějších lokalitách. Nás však zajímá až 28. září 1978, kdy se, bez jakékoli návaznosti na jiné změny ostatních navazujících linek, prodlužuje do podoby Náměstí Sovětských tankistů – … – Vypich – Koleje Větrník – Větrník – Petřiny.


Autobusy Karosa B 731 č. 7250 a 7246, odstavené v manipulační zastávce obratiště Petřiny (2. 1. 2008)

Teprve dokončení třetí trasy pražské podzemní dráhy ovlivnilo trasování námi sledované linky, a společně se zprovozněním úseku I.B Smíchovské nádraží – Sokolovská je od 3. listopadu 1985 odkloněna do trasy Moskevská – Klamovka – Nad Klamovkou – Podbělohorská – Spiritka – Televizní věž – … – Petřiny. Je vhodné podotknout, že až do plošného přejmenování stanic metra s ideologicky zabarvenými názvy, které proběhlo roku 1990, se pod názvem Moskevská skrýval jak nově vybudovaný terminál městské i dálkové autobusové dopravy, dnes známý jako Na Knížecí, tak i zastávky městské hromadné dopravy, nalézající se nedaleko smíchovské křižovatky U Anděla. Linky, směřující z Moskevské dále po Plzeňské třídě na Košíře (123, 130, 132, 167, 191, 217) však obsluhovaly tento přestupní uzel stylem, kdy z počáteční zastávky v terminálu ještě zastavily v nácestných zastávkách v ulici Stroupežnického, čímž se tak během své jízdy objevily na obou dvou jmenovaných místech.


Nový nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3590 právě obsluhuje nácestnou zastávku Podbělohorská (1. 6. 2011)

Další trvalá změna trasy linky proběhla při příležitosti spuštění tzv. metropolitní sítě PID, ke kterému došlo 1. září 2012. Jeden z hlavních doprovodných efektů této revoluce představovalo co možná nejradikálnější snížení počtu provozovaných souběžných autobusových linek, zrušení některých z nich a koncentrace zbylých spojů, vedených v obdobné trase, pod jedno společné číselné označení. Do skupiny linek, se kterými se v novém systému již nepočítá, spadá i dosud existující linka 217 (Na Knížecí – Stadion Strahov – Dejvická), jenž je v omezené míře částečně nahrazena posílením a odkloněním linky 191. Ta je tak od tohoto data nadále provozována v trase Na Knížecí – … – Podbělohorská – Stadion Strahov – Televizní věž – Rozýnova – U Ladronky – Vypich – Koleje Větrník – Větrník – Petřiny6).


Karosa B 732 č. 5968, oblečená do bývalého celovozového reklamního laku, v obratišti Na Knížecí (28. 12. 2004)

U způsobu náhrady zrušené linky 217 se na chvíli pozastavíme. Ke stejnému termínu jsou na lince 191 zřízeny ve všech provozních obdobích vložené spoje, jedoucí pouze mezi konečnými Na Knížecí a Stadion Strahov, kde cestující, mající zájem pokračovat v jízdě směrem na Strahov a Dejvice, mohou přestoupit na návaznou autobusovou linku 143. Dopravce však ve snaze zefektivnit proběhy vozidel spolu linky 143 a 191 navzájem oběhově provázal takovým způsobem, že zpočátku o víkendech docházelo k situacím, kdy jedno vozidlo vyrazilo z terminálu Na Knížecí jako linka 191 do výstupní zastávky Stadion Strahov, vypustilo cestující, během minuty změnilo označení linky na 143, najelo do nástupní zastávky Stadion Strahov, nabralo cestující, kteří z tohoto autobusu před necelou minutou vystoupili, a vydalo se vstříc Dejvické4). Po výrazné medializaci5a), 5b), 5c) tohoto kuriózního způsobu cestování však organizátor systému PID přistoupil k nasazení článkových autobusů na linku 143 i během víkendů, čímž vzájemné přejezdy mezi 143 a 191 do budoucna znemožnil.


Vůz č. 3612 do zastávky Stadion Strahov přijel jako 143, po krátké pauze se vydá jako 191 na Smíchov (2. 9. 2012)

Prozatím poslední úprava vedení linky spadala do rozsáhlého souboru plošných změn trasování povrchové dopravy v celé západné části města, ke kterým bylo přistoupeno při příležitosti zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Motol). Přestože se prodloužená část trasy podzemní dráhy linky 191 dotýká jen minimálně, na její podobu měla výrazný dopad – od 7. dubna 2015 je provozována v současné trase Na Knížecí – Anděl – Klamovka – Nad Klamovkou – Podbělohorská – Stadion Strahov – Televizní věž – Rozýnova – U Ladronky – Vypich – Koleje Větrník – Větrník – Petřiny – Sídliště Petřiny – Libocká – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – OC Šestka – K Letišti – U Hangáru – Letiště. Na svém novém úseku plní zejména funkci náhrady dříve tudy dlouhodobě vedené linky 179, oproti níž nabízí například relativně přímé spojení až do samého srdce Smíchova. V koncovém úseku mezi obratišti OC Šestka a Letiště je však ve většině provozních období vedena pouze přibližně polovina spojů.


Tomanovou ulicí vstříc Vypichu, Větrníku a Petřinám projíždí kloubová Karosa B 741 č. 6162 (12. 11. 2013)

Provoz linky 191 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Po většinu dobu provozu se na linku plánovaně vypravovoaly autobusy standardní délky, od 1. září 2012 se však na dlouhých spojích, jedoucích v celé trase mezi konečnými Na Knížecí a Petřiny, začaly objevovat kloubové autobusy, zatímco zkrácené vložené spoje Na Knížecí – Stadion Strahov nadále obsluhovaly standardní vozy. Po prodloužení linky 191 až k ruzyňskému letišti z 7. dubna 2015 zde standardní autobusy znovu převzaly všechna pořadí linky.


Závěrečný úsek trasy směrem k Andělu je tvořen bezzastávkovou jízdou Vrchlického ulicí (14. 8. 2010)

1) – pozdější náměstí Kinských se zastávkami Kinského zahrada, resp. Švandovo divadlo
2) – nynější zastávka U Palaty
3) – označení pro dnešní zastávku Stadion Strahov
4) – Youtube.com: Nové spojení ze Smíchova do Dejvic linkami 191/143
5a) – Lidovky.cz: Změny v MHD: Vystoupit, popojít a nastoupit zpět
5b) – Metro.cz: Nové jízdní řády jsou tragikomické, přiznal primátor na Strahově
5c) – Idnes.cz: Na Strahově se musí vystoupit a stejný autobus chytit za rohem
6) – nynější konečná Sídliště Petřiny