www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 179

Autobusová linka 179 v dobách svého zřízení jednak výrazně zkvalitnila napojení ruzyňského letiště na síť pražské veřejné hromadné dopravy, v druhé řadě však také dovedla městské autobusy přímo do nitra nenápadné rezidenční čtvrti, Liboce. Po dlouhá léta bylo možné linku zařadit nejen do skupiny tangenciálních linek, ale díky hned několika překrývajícím se místně-obslužným relacím též kvalifikovat i jako poměrně nezvyklý druh napaječe, respektujícího vyjma klasické spádovosti k nejbližsí stanici metra též několik tramvajových tratím, které trasu linky na vícero místech kříží. Po posledních provedených úpravách, které podobu linky výrazně změnily, však nakrátko znovu převládla funkce klasického napaječe.


Závěrečným úsekem ul. K Letišti, nedaleko zastávky U Hangáru, projíždí Karosa B 931 č. 7392 (6. 5. 2013)

Zcela bez návaznosti na jakoukoli změnu komunikační sítě či jiné události, skokově přetvářející přepravní vztahy v dané oblasti, je dne 29. dubna 1972 slavnostně (klasický provoz zahájen až následující den) zřízena nová autobusová linka 179, obsluhující relaci Motol – Vypich – Větrník – Petřiny – Libocká – Divoká Šárka – Dědina – Slánská1) – Staré letiště2) – Ruzyně, nové letiště, a to v režimu celodenního a celotýdenního provozu. V naprosté většině své trasy se jedná o zcela nové spojení a souběžně se zavedením linky 179 nedochází k omezení či zrušení žádného jiného spoje, výjimku tvoří paradoxně úsek, který by se z letmého pohledu mohl jevit jako ten nejvýznamnější – v závěrečné části u ruzyňského letiště nahradila mezi zastávkami Staré letiště a Nové letiště dosud zde vedenou linku 108, která je tak o stejný úsek ke stejnému dni zkrácena.


Po východní rampě mimoúrovňové křižovatky Plzeňská x Kukulova sjíždí vůz č. 3240 (7. 2. 2011)

Nově zavedená linka 179 umožňovala na vícero místech přestup na pravidelné tramvajové linky, přičemž právě změna, týkající se primárně návazného tramvajového spoje na její jižní konečné, stála za úpravami trasy 179. 14. ledna 1974 byl na tramvajové lince č. 9 ukončen provoz starých souprav dvounápravových motorových a vlečných vozů – na průběžné obnově vozového parku by jistě nebylo nic zlého, pokud by ovšem neprobíhala výhradně jednosměrnými vozy. Konečná stanice Motol však nebyla řešena klasickou smyčka, obracení se uskutečňovalo vzájemným objížděním vozů úvratí na dvojici kolejových přejezdů. Po ukončení provozu posledních obousměrných vozů tak zákonitě muselo dojít ke zkrácení linky 9 k nejbližší klasické smyčce, přičemž náhradní dopravu ve zrušeném úseku zajistily prodloužené autobusové linky 164 a 179 – ta se od 14. ledna 1974 trvale prodloužila do trasy Nové letiště – ... – Motol – Kotlářka.


Autobusy linky 179, zachycené během ranní špičky na stáních terminálu Nové Butovice (13. 4. 2006)

V souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí Plzeňské třídy, jejíž negativním průvodním efektem též bylo přerušení provozu tramvají, je v rozmezí od 5. září 1977 až do 8. listopadu 1979 prodloužena z Kotlářky přes zastávky Zámečnice3), Kavalírka, U Zvonu a Bertramka až na smíchovskou křižovatku Anděl, čímž zajistila, společně s taktéž prodlouženou linkou 164, náhradní dopravu v celém vyloučeném úseku. Přestože v této podobě existovala více než dva roky, stále se jednalo pouze o dočasnou změnu trasy, a tak se s dokončením rekonstrukce a návratem pravidelného tramvajového provozu opět na svou původní konečnou do autobusového terminálu Kotlářka zkrátila.


Zastávku Vlastina, umístěnou před objektem soukromé školy PBS, opouští vůz 3248, obsluhující linku 179 (6. 5. 2013)

Významným datem z hlediska výstavby infrastruktury veřejné hromadné dopravy v celé jihozápadní oblasti města je 27. října 1988, kdy ve stejný den jednak zahájila provoz nová tramvajová trať, prodlužující plzeňskou radiálu od Vozovny Motol až do nového obratiště Sídliště Řepy, a dále dochází ke zprovoznění nového úseku metra III.B Moskevská – Dukelská, přibližující tento páteřní dopravní prostředek právě budovanému Jihozápadnímu městu. Obě tyto stavby výrazně ovlivnily trasování drtivé většiny linek povrchové dopravy v celém širším okolí, pominuta samozřejmě nezůstává ani linka 179. Ta je od zmíněného data nadále vedena v trase Dukelská – Nušlova – K Vidouli4) – Motol – … – Letiště Ruzyně, přičemž právě konečná Dukelská představuje její dosud jediný styk s jakoukoli stanicí metra.


Okolí Kukulovy ulice v místě severního okraje nemocnice Motol je v současnosti přestavěno k nepoznání (15. 5. 2008)

Zanedbáme-li v dlouhodobém kontextu nepodstatné úpravy vedení autobusových linek v těsné blízkosti odletových a příletových hal ruzyňského letiště, ke kterým docházelo při zprovozňování nových terminálů (v letech 1996 a 2006), pak lze jako následující změnu označit odklonění z Evropské třídy z 24. září 2000. Od tohoto dne je převedena na Vlastinu ulici, přímo do nitra sídliště Na Dědině, které tak lépe spojuje s návaznými kapacitnějšími dopravními prostředky, ležícími dále po trase linky 179. Realizovaná úprava tak linku přetvořila do trasy Nové Butovice – Nušlova – K Vidouli4) – Motol – Nemocnice Motol – Vypich – Větrník – Petřiny – Libocká – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – K Letišti – U Hangáru – Letiště Ruzyně.


Karosa B 951 E č. 4092, zachycená v extravilánu mezi městskými částmi Třebonice a Řeporyje (19. 4. 2015)

Následná trvalá změna trasy proběhla k 7. dubnu 2015 v rámci celoplošných změn linkového vedení po zprovoznění úseku metra V.A (Dejvická – Nemocnice Motol). Právě linka 179 po tomto termínu svou původní trasu téměř zcela opouští, a do pro ni dříve charakteristických čtvrtí jako Ruzyně, Petřiny či Liboc nově vůbec nedojíždí. Mnohem spíše kopíruje vedení dřívější linky 249, oproti níž je dovedena až ke stanici metra Nemocnice Motol. Ve své nové a zároveň současné trase, Vypich – Nemocnice Motol – Motol – Šafránkova – Bucharova – Nová kolonie – Kovářova-KD Mlejn – Luka – Amforová – Náměstí U Lva – Řeporyjské náměstí – Třebonice, tak zajišťuje pravidelnou celotýdenní obsluhu Třebonic a Řeporyj, které spojuje s kapacitnějšími druhy dopravy. Společně s dalšími souběžnými linkami 174, 301 a 352 také nyní tvoří společný svazek linek, protínající zástavbu starých Stodůlek.


Nedaleko Liboce je silniční provoz organizován systémem jednosměrných komunikací, např. ul. Litovickou (1. 8. 2013)

Nepříliš vhodná organizace provozu trojlinky 179 + 301 a 352, působící zejména v jejich pražském společném úseku nejrůznější potíže, pramenící zejména z protichůdných požadavků na vzájemnou časoprostorovou koordinaci a odlišný způsob odbavování cestujících, však neměla dlouhého trvání. Celková úprava této části jejich tras, uskutečněná k 1. květnu 2016, se na lince 179 projevila jejím trvalým zrušením a nahrazením přesměrovanou (do trasy, naprosto shodné s právě zrušenou l. 179) linkou 174, která taktéž převzala spoje obou dříve souběžných příměstských linek.


Terminál 2 ruzyňského letiště opouští řepská Karosa B 731 č. 7140, obsluhující šejdrové pořadí linky 179 (19. 6. 2008)

Provoz linky 179 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Jedná se však o jednu z prvních linek, na které se objevily garantovaně nízkopodlažní spoje – od 31. srpna 1998 je zahájen provoz souběžné linky 184 Nové Butovice – Nemocnice na Homolce, vyžadující svou trasou, spojující sídliště, v jehož obyvatelstvu je nezanedbatelný podíl imobilních osob, s nemocnicí, nasazení bezbariérových vozidel, přičemž již od svého prvního výjezdu spolu linky 179 a 184 byly oběhově provázány a několik nízkopodlažních spojů tak samozřejmě ihned obsluhuje i spoje linky 179.


Poslední dny existence linky 179 se zánovním vozem SOR NB 12 č. 3689 (21. 4. 2016)

1) – přibližně odpovídá dnešní zastávce K Letišti, nezaměňovat se současnou zastávkou Slánská v oblasti sídliště Řepy
2) – pozdější názvy Terminál Jih, Terminál 3
3) – přibližně v poloze pozdější (a dnes rovněž zrušené) zastávky Košířské náměstí
4) – současná zastávka Šafránkova, nezaměňovat se zastávkami Šafránecká (kterou linka 179 obsluhuje taktéž), Na Šafránce nebo Pod Šafránkou