www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 170

Městská autobusová linka 170, po celou svou aktivní historii sloužící přepravychtivým cestujícím výhradně v jižní oblasti města, se v pražských ulicích poprvé objevila počátkem 70. let 20. století, v této podobě však sloužila pouze jako krátký napaječ kapacitnější páteřní tramvajové dopravy. Zejména skoková výstavba nových sídlištních celků v této oblasti však velmi záhy přisoudila tomuto spoji veřejné hromadné dopravy zcela jiné, významnější, role, kterých se až do současnosti již nezbavila.


Karosa B 931 č. 7356 projíždí křižovatkou ulic Michelská a Podle Kačerova (30. 8. 2011)

Číslo 170 přivedl do pražské autobusové sítě záměř zjednodušit a zpřehlednit provoz jiné autobusové linky, jmenovitě spoje číslo 106. Ta je od roku 1966 provozována v trase Kloboučnická – Nádraží Braník – Baba III1), přičemž právě stav, kdy plní funkci obousměrného napaječe s výrazným zlomem přepravní poptávky v přestupním uzlu Nádraží Braník je z provozního hlediska nepříliš efektivní, neboť se oba úseky bezdůvodně ovlivňují, a to jak případnými provozními nepravidelnostmi, tak i z hlediska četnosti spojů a rozsahu provozu. Od 5. dubna 1971 je tak linka 106 zkrácena do trasy Kloboučnická – Nádraží Braník, zatímco ve svém zbývajícím úseku je nahrazena nově zřízenou linkou 170, jedoucí v trase Nádraží Braník – Belárie – Baumanské náměstí2) – Modřany3) – K Vystrkovu – Baba III4). Je však nutné si uvědomit, že v této době ještě ani nezapočala výstavba modřanského panelového sídliště, a zejména v koncové části trasy byla linka vedena po dnes již neexistujících či zcela přesměrovaných komunikacích.


Kačerovská Karosa B 732 č. 5806 projíždí Türkovou ulicí od Jižního Města ke Spořilovu (1. 8. 2010)

Termínem rozsáhlých trvalých změn, který nadešel v souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, sice linka 170 prošla bez sebemenší úpravy, již ale o rok později je její provoz výrazně rozšířen. K 29. září 1975 dochází k výraznému posílení přepravního vztahu Modřany – Krč, které spočívá jednak ve zřízení zcela nové linky 205, spojující Modřany s Kačerovem nejkratší možnou trasou, nelze ale opomenout též prodloužení námi sledované linky 170, a to do trasy Kloboučnická – Kačerov – Nemocnice Krč – Libušská5) – Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova6) – Vinutá7) – Nádraží Braník – … – Baba III.


Nízkopodlažní Citybus č. 3220 odbočuje do závěrečného úseku trasy k zastávce Vavřenova (10. 7. 2011)

Dvojice dalších trvalých změn se může z retrospektivního pohledu jevit jako poměrně kuriózní. Od 16. března 1977 je provoz linky 170 omezen pouze na úsek Kloboučnická – … – Nádraží Braník, a to pouze během přepravních špiček pracovních dnů, zatímco do modřanského úseku trasy je opět navrácena autobusová linka 106, obsluhující celou zkrácenou relaci až ke konečné Baba III. Ani tuto úpravu však nelze označit za definitivní, neboť k 15. prosinci 1983 jsou role těchto autobusových spojů opět přerozděleny zkrácením linky 106 k Nádraží Braník a převedením linky 170 do celotýdenního provozu v trase Kačerov – Nádraží Braník – Baba III.


Výjimečný výjezd kloubového autobusu na linku 170 v podobě vozu 6124 u zastávky Chodovská tvrz (21. 6. 2013)

Až s postupným dokončováním a předáváním nově vystavěného vysokopodlažního panelového sídliště Modřany se trasa linky 170 postupně upravuje tak, aby lépe obsloužila dříve zcela pusté, nyní však hustě osídlené, části Modřan, ležící zpravidla dále od staré zástavby, obklopující vltavské nábřeží. Nejprve je od 14. listopadu 1985 mezi zastávkami K Vystrkovu a již přejmenovanou konečnou Násirovo náměstí odkloněna přes zastávku Sídliště Modřany8), o necelý rok později, k 3. červnu 1986, přenechává obsluhu Dolnocholupické ulice výhradně lince 173 a z Obchodního náměstí je vedena přímější trasou přes nově zprovozněnou třídu Kolarovova9).


Zkušební provoz ostravského elektrobusu SOR probíhal zčásti též na lince 170 (6. 10. 2010)

Poslední změnou, související s dokončováním jednotlivých etap výstavby sídliště, je zavedení autobusové dopravy do oblasti Na Beránku, které od 31. srpna 1987 obsluhují prodloužená linka 170 (Kačerov – Nádraží Braník – Obchodní náměstí – Sídliště Modřany – Petržílova – Na Beránku) a nově zavedená linka 253 (Smíchovské nádraží – Nádraží Braník – Družná – Sídliště Modřany – Petržílova – Na Beránku, zpočátku pouze ve špičkách pracovních dnů). Za zmínku jistě stojí viditelná snaha svážet obyvatele této části sídliště primárně k lince metra B, ke které je vedena v rámci možností přímá autobusová linka 253, zatímco spoj k metru C je stále veden nepříjemnou oklikou skrze staré Modřany, Braník a sídliště Novodvorská, a plnohodnotného spojení k trase C se obyvatelé sídliště dočkali až roku 1989 zřízením autobusové linky 157 (Budějovická – Na Beránku), jedoucí přes Lhotku.


Karosa B 731 č. 7202, zachycená během příjezdu do přestupního terminálu Háje (30. 3. 2007)

Celoplošné změny vedení povrchových linek městské hromadné dopravy, které vyvolalo otevření dvou nových významných staveb dopravní infrastruktury ve východní části města, úseku metra II.B Florenc – Českomoravská a tramvajové trati Ohrada – Palmovka, nepostihly pouze autobusové linky v přilehlých oblastech, ale v nemalé míře promluvily do trasování spojů i v jiných částech města. Zářným příkladem toho je úprava vedení linky 170, která je od 23. listopadu 1990 výrazně prodloužena do trasy Jižní Město – Háje – Brechtova – Mokrá – Na Sádce10) – Chodovec – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – Kačerov – … – Na Beránku. Ve většině své trasy je vedena souběžně se stávající linkou 203 (Jižní Město – Vavřenova), jejíž provoz je tak od stejného data omezen pouze na špičky všedních dnů.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3672, obsluhující linku 170, právě přijel k Branickému náměstí (25. 9. 2012)

Modřany sice po dlouhá léta byly obsluhovány pouze autobusovými spoji městské či příměstské dopravy a v menší míře též železnicí, avšak již od zahájení výstavby sídliště v této lokalitě existoval předpoklad budoucího napojení na tramvajovou síť výstavbou nové, zčásti rychlodrážní tramvajové tratě. Ta se v trase Nádraží Braník – Levského skutečně od 27. května 1995 uvedla do provozu, čímž vyvolala rozsáhlé změny autobusových linek v celém širším okolí, některé byly zcela zrušeny, zatímco jiné spoje postačilo pouze zkrátit. Příkladem zkrácené linky je právě č. 170, která se zkrátila pouze do trasy Jižní Město – Nádraží Braník, čímž zcela opustila oblast Modřan, jejíž obsluhu přenechala, krom prodloužených tramvajových linek, též dalším spojům autobusovým.


Novinkou posledních let je prodloužení linky 170 až na levobřežní část Prahy (19. 7. 2013)

Právě po zkrácení linky 170 se však vzájemná podobnost tras linek 170 a 203 stávala stále více znatelnější, čímž po několika málo letech vyvstala potřeba další optimalizace jejich provozu. K 29. listopadu 1997 se původně předpokládalo trvalé zrušení linky 203 a převedení spojů na souběžnou linku 170, provozovanou pouze v úseku Jižní Město – Vavřenova, těsně před realizací této změny z ní však sešlo a k tomuto termínu došlo k pouhému zkrácení linky 170 do této trasy. Nutno podotknout, že z dlouhodobého hlediska si místní obyvatelé příliš nepolepšili, neboť v rámci plánovaného sloučení linek měly být na linku 170 převedeny skutečně všechny spoje linky 203, včetně zkrácených večerních a víkendových spojů, jedoucích pouze v úseku Kačerov - Vavřenova. Jejich provoz sice zůstal nedlouho na lince 203 zachován, od 31. srpna 2003 však došlo k jejich zrušení, tentokrát však bez jakékoli náhrady.


Obratiště Vavřenova ještě v letech aktivního provozu s autobusem Karosa B 732 č. 5952 linky 170 (24. 1. 2010)

Zásadní změna vedení linky 170 přišla až společně se spuštěním tzv. metropolitní sítě PID, která postihla drtivou většinou autobusových linek v celém městě. Již od roku 2008 organizátor Pražské integrované dopravy opakovaně avizoval, případně se pokoušel projednat dílčí plošné úpravy v jižní části města, přičemž se v nejrůznějších návrzích počítalo s odkloněním linky 170 pryč z oblasti Krče, Kamýku a Novodvorské a naopak s jejím prodloužením na levý břeh Vltavy, ať už do terminálu Smíchovské nádraží či na sídliště Barrandov. Teprve až k 1. září 2012 se podařilo takové změny uvést v platnost a od tohoto data došlo k úpravě vedení linky 170 do trasy Jižní Město – Háje – Brechtova – Mokrá – Chodovská tvrz – Chodovec – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – Budějovická – Dolnokrčská – Vlnitá – Branické náměstí – Přístaviště – Terasy – Chaplinovo náměstí – Pražská čtvrť, čímž zejména v oblasti Krče a Barrandova částečně nahradila zrušenou linku 192.


Vršovická Karosa B 931 E č. 7262 na výlukově zkrácené lince 170 přijíždí do terminálu Kačerov (3. 9. 2005)

Ani tato úprava však nezůstala finální, drobnějším přetrasováním linka prošla ještě 29. června 2013 v rámci druhého kola celoplošných změn, prezentovaného jako doladění metropolitní sítě, které se pro změnu týkalo především jižní oblasti města. Konkrétně linky 170 se však týkala pouze menší změna trasy v oblasti starého Chodova, kde opustila východní část ulice Květnového vítězství a převedla se do současné trasy Jižní Město – Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodovec – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – Budějovická – Dolnokrčská – Vlnitá – Branické náměstí – Přístaviště – Terasy – Chaplinovo náměstí – Pražská čtvrť. Na závěr nelze neuvést, že po celou dobu své existence byla linka 170 provozována výhradně pražským Dopravním podnikem, který na ni zpravidla vypravoval autobusy standardní délky, pouze s výjimkou sporadických výjezdů vozů článkových.


Na další spoj linky 170 právě v obratišti Jižní Město vyčkává nízkopodlažní Citybus č. 3314 (4. 7. 2005)

1) – podrobný vývoj trasování linky 106 je předmětem samostatného článku
2) – dnes neexistující zastávka, nejblíže současné zastávce Modřanská škola
3) – pozdější název Nádraží Modřany, nyní Obchodní náměstí
4) – nyní Násirovo náměstí
5) – současný název Sulická
6) – zastávka VÚ A. S. Popova byla pojmenována po přilehlém výzkumném ústavu – dnes Výzkumný ústav železniční, a.s. (VÚZ), avšak zastávka se nyní jmenuje Jílovská
7) – nyní Psohlavců
8) – současný název Poliklinika Modřany
9) – až poměrně pozdě po revoluci přejmenována na ul. Generála Šišky
10) – nyní Chodovská tvrz