www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 149

V současnosti opět provozní linka 149 se po většinu svého aktivního období, které zahrnovalo zejména druhou polovinu dvacátého století a první dekádu nového tisícíletí, až pozoruhodně stabilně držela svých kořenů. Přestože téměř po celé období svého aktivního života patřila do skupiny "prémiových", zprvu překryvných, linek, provozovaných výhradně ve špičkových obdobích pracovních dnů, své stálé cestující si v nejrůznějších, vzájemně se překrývajících relacích, držela až do posledních dnů své existence. Teprve poslední provozní podoba, v níž se nedávno do pražských ulic vrátila, významněji rozšířila pole její působnosti.


Šejdrová Karosa B 931 č. 7321 přijíždí do strahovské zastávky Hybšmanka (11. 5. 2010)

Za přímého předchůdce linky 149 lze považovat krátce před ní vzniknuvší překryvnou linku 132. Ta od 10. února 1964 obsluhovala trasu Dejvice, Bořislavka – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih 1) – Klamovka, odkud se dále provozovaly větve jednak po Plzeňské třídě na smíchovskou křižovatku Anděl, nebo přímo dále k jinonické továrně Motorlet. Jedná se o první pravidelný spoj veřejné hromadné dopravy, který spojoval Klamovku s továrnou Motorlet bez zdlouhavého objíždění a přestupování v oblasti starého Smíchova. K 18. prosinci 1967 však s dalším prodloužením linky 132 dále do centra města došlo ke zrušení této odbočné větve a k jejímu převedení na samostatnou, nově zřízenou překryvnou linku 149, která stejného dne vyrazila na trasu Dejvice, Náměstí říjnové revoluce 2) - Vozovna Střešovice - Malovanka - Stadion Jih - Klamovka - Jinonice, Motorlet.


Výstupní zastávka Nové Butovice s dožívající Karosou B 731 č. 7245 (14. 4. 2006)

Dělnický charakter této špičkové linky o několik let později ještě více zvýraznilo její prodloužení od Motorletu přes Jinonice až do obratiště Jinonice, ZPA3), které proběhlo 25. května 1970. Hned příští rok, od 1. února 1971, jsou pro lepší odlišení veškeré překryvné linky přeznačeny čísly z nově načaté řady 2xx, což se nevyhýbá ani námi sledované lince 149, která je od tohoto data přečíslována na linku 249. S novým označením nastal stav, kdy první cifra číselného označení linky zároveň udávala výši základního nepřestupného jízdného v korunách, které u základních linek řady 100 činilo 1 Kčs, u překryvných linek 2xx dvě koruny a u nočních linek řady 300 rovné 3 Kčs.


Dejvický vůz č. 7205 na jednom z posledních podvečerních spojů, zachycený v nácestné zastávce Jinonice (12. 9. 2003)

Úplné tarifní i číselné odlišení překryvných linek však nemělo dlouhého trvání. V souvislosti se zprovozněním prvního úseku pražského metra, I.C Sokolovská – Kačerov, došlo jednak ke sjednocení tarifu, který byl změněn na nepřestupný s jednotnou sazbou 1 Kčs, a dále k výraznému omezení překryvné sítě autobusových linek – některé byly zcela zrušeny, jiné svou trasu značně změnily, a zbylé exempláře téhož druhu pouze změnily své číselné označení zpět do stovkové řady. Do poslední jmenované skupiny spadá i linka 249, která od 10. května 1974 nadále opět vystupovala pod svým staronovým číslem 149.


Zánovní nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3636 na Vítězném náměstí (22. 8. 2011)

V nejbližších následujících letech na lince probíhaly pouze drobné úpravy trasy – od 24. listopadu 1976 je mezi zastávkami Vozovna Střešovice a Malovanka vedena přes zastávky Hládkov a Pod Královkou, ale o necelé dva roky později se k termínu zprovoznění úseku metra II.A (Leninova – Dejvická), dni 13. srpnu 1978, vrací zpět do Myslbekovy ulice, což ve spojení s přejmenováním počáteční zastávky ze starého ideologicky zabarveného názvu na nový ideologicky zabarvený název vytváří trasu Leninova - Vozovna Střešovice - Malovanka - Stadion Jih - Klamovka – Vrchlického (T) - Motorlet – Karlštejnská – Jinonice, ZPA. Pro úplnost je však nutné podotknout, že "zrušený" úsek linka ještě několikrát využila, zejména u příležitostí výlukové a jiné stavební činnosti v oblasti Hradčan a Břevnova.


Řepská Karosa B 931 č. 7330 objíždí severní okraj strahovského stadionu (27. 4. 2010)

Do lokality, kde si dnes lze autobus městské hromadné dopravy představit pouze s jistou dávkou fantazie, patří i oblast konečné zastávky Vysoké školy, kam se z Leninovy od 3. září 1979 linka 149 prodloužila. Nejedná se ale o nikterak závratnou vzdálenost, zmíněné obratiště ve skutečnosti představoval blokový objezd dnešními ulicemi Thákurova a Zikova, kde byla zastávka umístěna. Přiblížení linek městské hromadné dopravy budovám fakult ČVUT a VŠCHT ale netrvalo dlouho, již od 5. května 1985 se linka 149 opět zkrátila do obratiště Leninova.


Dejvické Vítězné náměstí s projíždějícím spojem linky 149 v podobě Karosy B 731 č. 7003 (30. 8. 2004)

Většina změn trasování se prozatím týkala pouze severní části linky, což se ale mělo záhy změnit. Jedním z nejnovějších pražských sídlištních celků je Jihozápadní Město, budované zejména ve druhé polovině 80. let z oblasti Stodůlek dále východním směrem k centru města. Samotný projekt sídliště již od počátku počítal s obsluhou metrem, naopak síť pozemních komunikací je pro efektivní obsluhu pouze autobusovou dopravou více než nepřívětivá, kapacitní sběrné komunikace sídliště obchází a zalidněná nitra jsou až na místní výjimky neprůjezdná.


Karosa Citybus č. 3006, pocházející z ověřovací série, čerpá přestávku v terminálu Nové Butovice (20. 10. 2005)

Výstavba metra proto nesměla příliš zahálet, a první vlaštovkou blízkosti tohoto významného dopravního prostředku bylo uvedení do provozu úseku metra III.B Smíchovské nádraží – Dukelská. Od následujícího dne, 27. října 1988, tak v celém širším okolí došlo k rozsáhlým změnám návazné povrchové dopravy. Na námi sledované lince 149 se ale projevily minimálně – stanice metra Dukelská s autobusovým terminálem vyrostla v těsné blízkosti dosavadní konečné ZPA Jinonice, a její prodloužení do trasy Leninova – Dukelská se do sítě linek v porovnání s ostatními úpravami linek téměř vůbec nepromítlo.


Křižovatkou Malovanka projíždí vůz 5724, mířící dále na Strahov, Jinonice a Butovice (21. 7. 2010)

Bez dalších změn trasy, pomineme-li výluková odklánění do souběžných ulic či zřizování a přejmenovávání nácestných zastávek, pak linka přežívala až do svého zániku. Ten nastal při spuštění tzv. metropolitní sítě autobusů, které se uskutečnilo 1. září 2012. Již mnoho měsíců dopředu se dalo předpokládat, že tato linka v současnosti tvrdě neoblíbeného charakteru, provozovaná pouze ve špičkách pracovních dnů se značně nízkým počtem spojů, nemá naprosto žádnou šanci přežít totální linkovou revoluci v celém hlavním městě, a naopak ráda poslouží jako další položka ve výčtu zrušených linek, jejichž vysoký počet tak mohl být předkládán nezasvěceným osobám jako "úspora". Proto tak došlo k jejímu trvalému zrušení, přičemž na většině4) délky své trasy nebyla nijak nahrazena, a ani její spoje se nijak nepřevedly na žádné souběžné či jinak podobné autobusové linky.


Nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3606 ukrajuje za hustého sněžení kilometry trasy linky 149 (9. 2. 2012)

Ani v následujících letech se však nedařilo nalézt optimální podobu autobusové sítě v jihozápadní oblasti hlavního města, což se projevilo zejména častým střídáním linek, obsluhujícím osu Košíře – Jinonice – Butovice. Po krátkém působení linky 176, kterou zanedlouho vystřídala linka 143, bylo 31. října 2015 přistoupeno k další změně, která na tuto relaci opět navrátila linku 149. Ta je k tomuto termínu znovu zavedena, tentokrát v trase Dejvická – Vozovna Střešovice – Pod Královkou – Malovanka – Stadion Strahov – Spiritka – Podbělohorská – … – Jinonice – Butovická – Nové Butovice. Oproti své předcházející podobě se odlišuje přidanými závleky přes zastávku Pod Královkou, která od zrušení linky 217 v září 2012 zůstala dočasně bez obsluhy autobusovými spoji, které doplňují i obsloužené oblasti okolí zastávek Spiritka a Butovická, které naopak převzala od své přímé předchůdkyně, linky 143. Novinkou je též rozšíření doby její aktivity na klasický režim celodenního a celotýdenního provozu.


Karosa B 731 č. 7251 za podjezdem železniční tratě Buštěhradské dráhy v Jinonicích (15. 7. 2011)

Prozatím poslední korekce trasy se na lince provedla k 1. květnu 2016, jejímž výsledkem je její současné vedení. Ze své dosavadní konečné, Nové Butovice, se prodlužuje dále ve stopě právě nahrazené linky 137 až do obratiště Bavorská, čímž se dostává do podoby Dejvická – Vozovna Střešovice – Pod Královkou – Malovanka – Stadion Strahov – Spiritka – Podbělohorská – Klamovka – Pod Šmukýřkou – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Butovická – Nové Butovice – Bucharova – Mototechna – Bavorská. Vzhledem k nepříliš silnému provozu linky jsou všechny její spoje vedeny v celé trase, na rozdíl od dřívějších souputnic, které zajišťovaly spojení s okolím konečné Bavorská, se zde nevyskytují žádné varianty zkrácených spojů.


Čerstvou novinkou posledních měsíců je prodloužení linky 149 až k obratišti Bavorská (3. 7. 2016)

Za celou padesátiletou existenci linky 149 ji nikdy neopustily standardní autobusy pražského dopravního podniku – není tedy doloženo plánované vypravování žádných kloubových autobusů, stejnak jako v jejím případě nikdy nedošlo k provozování místními závody ČSAD, případně smluvními soukromými dopravci zkraje devadesátých let. V předcházejícím textu však zůstalo úmyslně neuvedeno historické privilegium, které všímavý čtenář jistě postřehl – ve všech různých variantách její trasy se jednalo o tangenciální linku, míjející centrum, přesto došlo k jejímu zařazení do sítě překryvných linek, ačkoli ostatní linky této skupiny byly výhradně radiálního či diametrálního charakteru. Motivy, které k začlenění linky 149 vedly, tak lze hledat například v rychlosti, které na ostře sledované relaci mezi severozápadem města a průmyslovými závody Jinonicka dosahovala.


Odstavené autobusy Karosa B 732 linek 149 a 184 v obratišti Nové Butovice (7. 2. 2005)

1) – označení pro dnešní zastávku Stadion Strahov
2) – dnešní Vítězné náměstí
3) – zkratka ZPA označuje Závody průmyslové automatizace, jinonický závod se nacházel v místě dnešního obchodního centra Galerie Butovice.
4) – velmi omezeně byl nahrazen pouze úsek U Waltrovky – Nové Butovice, o který se prodloužily vybrané spoje linky 137.