www.autobusy.org
Městské 100 – 199

100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 111. 112 113 114. 115 116. 117. 118 119 120 121 123 124 125 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 172 174 175 176 177 180 181 182 183 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199

Městské 200 – 299

200 201 202 203 207 208 209 210 211 212 213 215 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 236 240 241 243 244 245  246  247  248  250

Příměstské

300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 390 391  396  397  398  399

Mimoměstské

421 422 423 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 482 483 484 485 486 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 593 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 616 617 620 621 622 623 624 626 651 652 653 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 666 667  668  669  670  671

Noční městské

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 914  915

Noční příměstské

951 952 953 954 955 956 957  958  959  960

Školní

251 252 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 271  272  275

Ostatní

751 758 770 772 777 790 799

Zrušené

104 114 122 126 127 132 153 159 171 173 178 179 186 187 198 204 205 206 214 217 218 219 232 233 234 235 237 238 239 242 249 253 268 273 274 276 277 278 279 280 291 292 293  294  295  296  297

Linka 143

Autobusová linka 143 patří mezi vůbec nejstabilnější spoje pražské městské hromadné dopravy. Za celých téměř padesát let své existence se nepřetržitě vyskytovala výhradně na spojnici dnešního dejvického Vítězného náměstí a jižního okraje stadionu Strahov, přičemž úpravy, kterých v běhu času doznávala, spočívaly výhradně v drobnějším překládání trasy do souběžných ulic, případně pouze ve změnách provozních parametrů, jako intervalů či rozsahu provozu. Teprve velmi nedávná minulost stála za jejím zavedením do zcela jiné oblasti západu Prahy, kde zajišťuje přepravní vztah, dlouhodobě spadající do kompetence zcela jiné letité linky.


Karosa B 941 č. 6249, zachycená v závěrečném úseku trasy před konečnou Stadion Strahov (28. 4. 2010)

Pražská čtvrť Strahov není známá jen kvůli místnímu stadionu, který je podle některých pramenů dokonce stadionem s největší rozlohou na světě, ale v jeho těsné blízkosti se též nachází komplex studentských kolejí, budovaný v letech 1960 až 1965. Již od 10. února 1964 projíždí skrz Strahov nová překryvná linka 132, její severní konečnou je ale obratiště Bořislavka, které pro vysokoškolské studenty rozhodně není cílem jejich dojížďky. Spojení k nedalekým budovám vysokých škol v Dejvicích až od 4. října 1965 zajišťuje nová autobusová linka 143, jedoucí v trase Dejvice, Zikova1) – Náměstí Říjnové revoluce2) – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih3), avšak pouze během přepravních špiček a dopoledních sedel všedních dnů.


Nástupní zastávka Dejvická se pro linku 143 již dlouhá léta nachází v Šolínově ulici (29. 1. 2014)

První úpravy svého vedení se dočkává o rok později, od 6. června 1966 je při jízdě ze Strahova do Dejvic vedena přes zastávku Pod Královkou, dne 1. listopadu 1967 je ale obousměrně navrácena do své původní trasy skrze Myslbekovu ulici. Od 17. června 1968 opět začíná, tentokráte v obou směrech, obsluhovat zastávky Hládkov a Pod Královkou, čímž znovu opouští Myslbekovu ulici, počínaje 10. lednem 1970 je rozsah jejího provozu upraven pouze na špičky a sedla pracovních dnů, což se od předcházejícího stavu liší nulovým počtem spojů během sobot. 24. listopadu 1976 je, tentokrát už definitivně, přesměrována zpět přes Myslbekovu ulici (zejména v důsledku rozsáhlé stavební činnosti v oblasti na přelomu tisíciletí, vyvolané výstavbou Strahovského tunelu a tunelu Blanka, se ale v rámci výlukových odklonů ještě několikrát v zastávce Pod Královkou objevila).


Standardní nízkopodlažní SOR NB 12 č. 3595 vyčkává v obratišti Stadion Strahov na odjezd spoje linky 143 (2. 9. 2012)

Významnější je úprava z 5. května 1985, kdy je linka zkrácena pouze do trasy Leninova – … – Stadion Jih, a nově tak již nedojíždí přímo do dejvického univerzitního areálu, ale je ukončena už v prostoru dnešního Vítězného náměstí. K obratu však užívala jednosměrného objezdu náměstí skrze Šolínovu ulici, která k budovám vysokých škol těsně přiléhá. Od 23. listopadu 1990 se rozšiřuje rozsah jejího provozu i na nedělní večery (v rozmezí cca 1830 – 2300 hod.), čímž tak nabízí posilové spoje, určené zejména pro zajištění bezproblémového návratu studentů na konci víkendů. Zatím poslední trvalá změna nastala u příležitosti spuštění tzv. metropolitní sítě PID k 1. září 2012, kdy došlo k rozsáhlým úpravám linkového vedení na celém území města. Přestože se linky 143 z hlediska trasování nijak nedotkly, a nadále si zachovala shodnou trasu, v rámci těchto změn je trvale zrušena souběžná linka 217, jejíž spoje jsou nahrazeny posílením linky 143 do režimu klasického celodenního a celotýdenního provozu.


Stavební činnost zavedla linku 143 na Pohořelec, přímo před Strahovský klášter (1. 3. 2013)

U způsobu náhrady zrušené linky 217 se na chvíli pozastavíme. Ke stejnému termínu jsou na lince 191 zřízeny ve všech provozních obdobích vložené spoje, jedoucí pouze mezi konečnými Na Knížecí a Stadion Strahov, kde cestující, mající zájem pokračovat v jízdě směrem na Strahov a Dejvice, mohou přestoupit na návaznou autobusovou linku 143. Dopravce však ve snaze zefektivnit proběhy vozidel spolu linky 143 a 191 navzájem oběhově provázal takovým způsobem, že zpočátku o víkendech docházelo k situacím, kdy jedno vozidlo vyrazilo z terminálu Na Knížecí jako linka 191 do výstupní zastávky Stadion Strahov, vypustilo cestující, během minuty změnilo označení linky na 143, najelo do nástupní zastávky Stadion Strahov, nabralo cestující, kteří z tohoto autobusu před necelou minutou vystoupili, a vydalo se vstříc Dejvické4). Po výrazné medializaci5a), 5b), 5c) tohoto kuriózního způsobu cestování však organizátor systému PID přistoupil k nasazení článkových autobusů na linku 143 i během víkendů, čímž vzájemné přejezdy mezi 143 a 191 do budoucna znemožnil.


Dřívější nedělní provoz linky 143 zajišťovaly výhradně přejezdy z nočních autobusových linek (28. 5. 2006)

Dlouhodobý požadavek zastupitelstva městské části Praha 5 byl na podzim roku 2014 skutečně vyslyšen, vzhledem k jeho vágní formulaci však organizátorovi integrovaného systému umožnil vskutku "schrödingerovský" způsob řešení, kdy se docílilo jeho souběžného splnění i nesplnění. Provedenou úpravou se skutečně obnovilo požadované přímé spojení Prahy 5 a Prahy 6, nejedná se však o kýžené obnovení linky 217 či dovedení linky 143 až k Andělu, nýbrž o její prodloužení do současné trasy Dejvická – … – Stadion Strahov – Spiritka – Podbělohorská – Klamovka – Pod Šmukýřkou – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Butovická – Nové Butovice, ke kterému dochází 15. září 2014. Nově nabytý úsek mezi konečnými Stadion Strahov a Nové Butovice, v němž je provozována pouze část spojů linky 143, ke stejnému termínu převzala od zkrácené linky 176.


Kloubový SOR NB 18 č. 6669 v zastávce Koleje Strahov s budovami vysokoškolských kolejí v pozadí (9. 2. 2012)

Relaci mezi konečnými Dejvická a Nové Butovice ale až do září 2012 v mírně odlišné podobě obsluhovala dřívější linka 149, které se tak prodloužená linka 143 začíná skutečně nápadně podobat. A právě linka 149 se zanedlouho do pražských ulic vydává znovu, v podobě, nikoli nepodobné té, v níž dříve svůj provoz ukončila. Počínaje 31. srpnem 2015 se na ní obnovuje provoz, a obsluhu relace Dejvice – Strahov – Košíře – Jinonice – Butovice fakticky přebírá, přičemž námi sledovaná linka 143 se ke stejnému termínu zkracuje do současné trasy Dejvická – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Strahov. V ní je, obdobně jako ve svých předcházejících provozních podobách, vedena všemi spoji ve všech provozních obdobích v celé trase.


Vaníčkova ulice právě hostí nízkopodlažní kloubový Citybus č. 6549, mířící na Vítězné náměstí (28. 4. 2010)

Provoz linky 143 je po celou dobu její existence spjat s autobusy pražského Dopravního podniku, případně jeho předchůdců – není tedy zaznamenáno plánované obsluhování místními provozovnami státního podniku ČSAD, ani žádným ze soukromých dopravců, působících na městských linkách zejména zkraje devadesátých let ve formě subdodavatelů městského majoritního dopravce. Po většinu dobu provozu se na linku plánovaně vypravovaly autobusy standardní délky, počínaje 4. prosincem 1989 se však všechna pořadí obsazují kloubovými autobusy, pouze později zavedený nedělní, potažmo víkendový provoz, se nadále nesl ve znamení vozů běžné délky. Výjimku tvořilo období od 8. září 2012 do 29. června 2013, kdy se článkové vozy na lince objevovaly i o víkendu. Po trvalé změně z 15. září 2014 se však na všechna pořadí ve všech provozních obdobích začaly vypravovat výhradně standardní autobusy, provedená úprava z 31. srpna 2015 ale opětovně v pracovní dny kloubová vozidla na linku navrátila.


Prostor křižovatky Hládkov během výstavby tunelového komplexu Blanka procházel dlouholetou rekonstrukcí (12. 3. 2014)

1) – pozdější zastávka "Vysoké školy", ukončena blokovým objezdem dnešními ulicemi Thákurova a Zikova
2) – nynější Vítězné náměstí
3) – označení pro dnešní zastávku Stadion Strahov
4) – Youtube.com: Nové spojení ze Smíchova do Dejvic linkami 191/143
5a) – Lidovky.cz: Změny v MHD: Vystoupit, popojít a nastoupit zpět
5b) – Metro.cz: Nové jízdní řády jsou tragikomické, přiznal primátor na Strahově
5c) – Idnes.cz: Na Strahově se musí vystoupit a stejný autobus chytit za rohem